Regulamin wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łebie

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁEBIE

 

§ 1

PRAWO KORZYSTANIA

 1. Wypożyczalnia jest ogólnodostępna.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się:
  •  podaje swoje dane osobowe,
  •  na karcie zapisu potwierdza podpisem znajomość niniejszego regulaminu,
  • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zadań statutowych biblioteki oraz w celach statystycznych.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Konto czytelnicze otwarte na podstawie zobowiązania podlega prolongacie raz do roku.
 6. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna, mająca siedzibę w Łebie  przy ul. 11 Listopada 5A.
 7. Dane osobowe Użytkowników  wykorzystywane są na użytek biblioteki, tzn. dla potrzeb ewidencyjnych, statystycznych oraz związanych z egzekwowaniem zwrotu materiałów bibliotecznych.
 8. Dane osobowe czytelnika podlegają ścisłej ochronie  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw.RODO).
 9. Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.
 10. Użytkownik biblioteki ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także obowiązek informowania administratora o zachodzących zmianach.
 11. Czytelnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa.
 12. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe umieszczono na stronie www.biblotekaleba.pl).
 13. Dane osobowe nie są przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 14. Ze względu na konieczność właściwej ochrony zbiorów, wszystkie osoby korzystające z biblioteki mają obowiązek pozostawienia w szatni dużych toreb, plecaków, parasoli oraz okryć wierzchnich. Biblioteka nie odpowiada za rzeczy pozostawione na wieszakach.
 15. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia posiłków i napojów, wprowadzania zwierząt oraz korzystania z telefonów komórkowych.

 

§ 2

ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

 1. W wypożyczalni można wypożyczyć jednorazowo do 5 książek na okres nie dłuższy niż 30 dni. Przed upływem tego czasu istnieje możliwość prolongaty wypożyczonych materiałów bibliotecznych, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Prolongaty można dokonać samodzielnie, logując się na swoim koncie bibliotecznym za pośrednictwem Internetu, zgłosić osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu materiałów bibliotecznych.
 2. Biblioteka może zażądać zwrotu materiałów bibliotecznych przed ustalonym terminem , jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 3. Czytelnik może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników za pośrednictwem Internetu lub bibliotekarza. Zamówienie jest ważne przez 5 dni od dnia zwrotu.
 4. Do czytelnika, który przetrzymuje książki biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu materiałów bibliotecznych. Czytelnik pokrywa koszty pisemnego upomnienia. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu wypożyczonych  materiałów i uiszczenia należnych opłat, biblioteka może dochodzić swych roszczeń drogą prawną.

 

§ 3

POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE ZBIORÓW

 1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania materiałów bibliotecznych będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala pracownik wypożyczalni w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki  i stopnia jej uszkodzenia.
 3. Czytelnik może, za zgodą pracownika wypożyczalni, dostarczyć zamiast zagubionych lub zniszczonych materiałów bibliotecznych inne książki, nie mniejszej wartości, które będą przydatne w zbiorach biblioteki.

§ 4

Zasady korzystania z oferty biblioteki

 

 1. W razie braku w zbiorach biblioteki poszukiwanych materiałów użytkownik ma prawo otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana pozycja.
 2. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o materiałach bibliotecznych, pomaga w ich doborze, korzystaniu z bibliografii, katalogów, baz danych oraz wydawnictw informacyjnych, także dostępnych w Internecie.
 3. Szczególnie cenne materiały dostępne w bibliotece tylko w jednym egzemplarzu oraz prasa bieżąca udostępniane są wyłącznie na miejscu.

 

§ 5

Skargi i wnioski

             Skargi i wnioski czytelnicy mogą  zgłaszać do Dyrektora biblioteki.

 

§ 6

Przepisy końcowe

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor biblioteki.
 2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Wojewódzkiej  Biblioteki Publicznej w Gdańsku.
 3. Traci moc Regulamin wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łebie z dnia 01.03.2017 r.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.


 

 

Liczba odwiedzin : 312
Podmiot udostępniający informację : Biblioteka Miejska w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Rychter
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Rychter
Czas wytworzenia: 2017-03-01 10:43:53
Czas publikacji: 2018-06-06 22:45:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak