Statut

 

Załączniki nr 1 do Uchwały nr 150/XXV/2000

Rady Miejskiej w Łebie z dnia 9.10.2000r.

 

STATUT

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W ŁEBIE

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Łebie, zwana dalej Biblioteką, działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 85 z 1997 r. poz. 539 z późn. zm.)
 2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. nr 110 z 1997 r. poz. 721 z późn. zm.)
 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 13 z 1996 r., poz. 74 z późn. zm.)
 4. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155 poz. 1014 z późn. zm.)
 5. niniejszego statutu.

 

§ 2

 

 1. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru prowadzonego przez organizatora.
 2. Organizatorem biblioteki jest Gmina Miejska Łeba.
 3. Biblioteka obejmuje swoją działalnością obszar Miasta Łeby.
 4. Siedzibą Biblioteki jest Miasto Łeba.
 5. Biblioteka działa w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

 

§ 3

 1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Zarząd Miasta Łeby.
 2. Nadzór merytoryczny nad Biblioteka sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku.

 

 

  Rozdział II

Przedmiot i zakres działania

 

§ 4

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

 

§ 5

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

 1. gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie.
 2. udostępnianie zbiorów czytelnikom poprzez ich wypożyczanie na miejscu, do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
 3. prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej.
 4. popularyzacja książek, czytelnictwa oraz innych dziedzin kultury i sztuki.
 5. współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb czytelniczych i kulturalnych społeczeństwa.
 6. stwarzanie  możliwości i samodzielnego kształtowania poglądów, zdobywania wiedzy oraz osobistego rozwoju, dostarczanie okazji do przeżyć artystycznych.
 7. doskonalenie form i metod pracy w bibliotece.
 8. Biblioteka może także podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

 

Rozdział III

Organizacja Biblioteki

 

§ 6

 1. Działalnością Biblioteki kieruje i reprezentuje instytucję na zewnątrz dyrektor.
 2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Zarząd Miasta.

 

§ 7

 1. Dyrektor kieruje Biblioteką przy pomocy pracowników odpowiedzialnych za pracę poszczególnych działów.
 2. Komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy w Bibliotece określa szczegółowo „Regulamin organizacyjny” nadany przez dyrektora.
 3. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów.

 

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa Biblioteki

 

§ 8

 

 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
 2. Biblioteka może nabywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.
 3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działania Biblioteki, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu miasta.
 4. Plan działania Biblioteki zawiera w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.

 

§ 9

 

 1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
 2. Przychodami Biblioteki są dotacje z budżetu Miasta Łeby, wpływy z prowadzonej działalności, najmu i dzierżawy składników majątkowych, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.
 3. Biblioteka może w granicach przewidzianych prawem pobierać opłaty za usługi i wydawnictwa, a wpływy przeznaczyć na działalność statutową.
 4. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach objętych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Biblioteki przeznaczony jest na realizację zadań statutowych.

 

§ 10

 

1. Wartość majątku Biblioteki odzwierciedla fundusz Biblioteki, który odpowiada wartości mienia wydzielonego Bibliotece i nabytego.

2. Fundusz Biblioteki zwiększa się lub zmniejsza o kwotę zmian wartości majątku Biblioteki,będących skutkiem:

     a) aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów

     b) nieodpłatnego przekazania lub otrzymania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

3. Fundusz biblioteki zwiększa się o:

    a) amortyzację majątku trwałego

    b) dotacje budżetową na finansowanie rozwoju Biblioteki

     c) zysk pozostający w dyspozycji Biblioteki

    d) środki z innych źródeł

4. Fundusz Biblioteki zmniejsza się o:

    a) straty bilansowe

    b) umorzenie majątku trwałego

    c) finansowanie inwestycji

    d) inne zmniejszenia.

5. Biblioteka może tworzyć z zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby prawne i osoby fizyczne fundusz załogi, z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych oraz inne fundusze. Zasady gospodarowania tymi funduszami określają odrębne regulaminy Biblioteki.

 

Rozdział V

 Przepisy końcowe

§ 11

 

Dyrektor Biblioteki ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.

 

§ 12

 

 

 

 1. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor przedstawia Zarządowi Miasta propozycje zmian  w statucie.
 2. Statut Biblioteki zmienia Rada Miejska w Łebie w drodze uchwały.

Liczba odwiedzin : 260
Podmiot udostępniający informację : Biblioteka Miejska w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Rychter
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Rychter
Czas wytworzenia: 2017-05-12 13:40:02
Czas publikacji: 2017-06-23 14:33:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak