Statut

 

Załączniki nr 1 do Uchwały Nr XLII/492/2018

Rady Miejskiej w Łebie z dnia 12 października 2018 r.

 

STATUT

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. MAŁGORZATY MUSIEROWICZ

W ŁEBIE

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Małgorzaty Musierowicz w Łebie, zwana dalej „Biblioteką”, działa na podstawie:
 • ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r., poz. 574 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017r., poz. 862 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.),
 •  ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r.,poz. 2077 z późn. zm.),
 • niniejszego statutu.

      

2. Biblioteka może używać skróconej nazwy Miejska Biblioteka Publiczna w Łebie.

 

§ 2

 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury i jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora.
 2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Miejska Łeba.

 

§ 3

 1. Siedzibą Biblioteki jest miasto Łeba, ul. 11 Listopada 5A.
 2. Terenem jej działania jest Gmina Miejska Łeba.
 3. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
 4. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku.

 

Rozdział II

CELE I ZADANIA

 

§ 4

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, kulturalnych
i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury.

 

§ 5

 1. Do podstawowych zadań Biblioteki należą:
 • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
 • zaspokajanie potrzeb czytelników poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,
 • popularyzacja książek, czytelnictwa oraz innych dziedzin kultury i sztuki w oparciu  o dostępne zbiory,
 • tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych,
 •  współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami, w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb czytelniczych i kulturalnych społeczeństwa,
 • stwarzanie  możliwości do samodzielnego kształtowania poglądów, zdobywania wiedzy oraz  osobistego rozwoju, dostarczanie okazji do przeżyć artystycznych.
 1. Biblioteka może także podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

  

Rozdział III

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 

§ 6

 1. Biblioteka zarządzana jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Łeby.
 2. Do zakresu działania dyrektora należy:
 •  zarządzanie Biblioteką,
 •  reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz,
 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biblioteki,
 •  dokonywanie w imieniu Biblioteki czynności prawnych, w tym składanie oświadczeń woli w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych,
 • wydawanie zarządzeń i instrukcji w sprawach pracowniczych i wewnątrzorganizacyjnych Biblioteki,
 • opracowywanie i realizacja rocznych planów działalności oraz sporządzanie informacji z ich wykonania,
 • sporządzanie rocznych planów finansowych oraz sprawozdań z ich wykonania,
 • zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej i rachunkowości Biblioteki, w tym funkcjonowania kontroli zarządczej,
 • racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi oraz mieniem Biblioteki.

 

§ 7

 1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny opracowany przez dyrektora Biblioteki.
 2. W Bibliotece mogą być zatrudnieni pracownicy działalności podstawowej, administracji
  i obsługi.
 3. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności
  z zakresu prawa pracy.
 4. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki ustala dyrektor w Regulaminie wynagradzania.
 5. Wynagrodzenie dyrektora Biblioteki ustala Burmistrz Miasta Łeby.
 6. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów.

 

Rozdział IV

GOSPODARKA FINANSOWA

 

§ 8

 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej  
  i rachunkowości instytucji kultury.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy, zatwierdzony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, który to plan w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie.

§ 9

 1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
 2. Przychodami Biblioteki są:
 • dotacje podmiotowe i celowe z budżetu Gminy Miejskiej Łeba,
 • wpływy z prowadzonej działalności, najmu i dzierżawy oraz innych składników majątkowych,
 • środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
 • środki pochodzące z  innych źródeł.
 1. Biblioteka może w granicach przewidzianych prawem pobierać opłaty za usługi
  i wydawnictwa, a wpływy przeznaczyć na działalność statutową.
 2. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach objętych w odrębnych przepisach.
 3. Dochód z działalności gospodarczej Biblioteki przeznaczony jest na realizację zadań statutowych.

 

  Rozdział V

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 11

Dyrektor Biblioteki ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.

§ 12

 1. W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedstawia Radzie Miasta propozycje zmian  
  w statucie.
 2. Statut Biblioteki zmienia Rada Miejska w Łebie w drodze uchwały.

Załączniki

Uchwała Rady Miejskiej w Łebie w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Małgorzaty Musierowicz w Łebie..pdf

Data: 2018-11-21 13:40:57 Rozmiar: 3.02M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 303
Podmiot udostępniający informację : Biblioteka Miejska w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Rychter
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Rychter
Czas wytworzenia: 2017-05-12 13:40:02
Czas publikacji: 2018-11-22 08:40:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak