Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych

§ 1 Prawo korzystania

 

 1. Internet w bibliotece jest bezpłatny i ogólnodostępny.
 2. Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego  ma obowiązek wpisać się do rejestru odwiedzin, co jest jednoznaczne ze zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

§ 2 Zasady korzystania

 

 1. Użytkownik ma prawo do:
 • korzystania z programów zainstalowanych na komputerze,  
 • korzystania z własnych nośników zewnętrznych, po uprzednim sprawdzeniu programem antywirusowym,
 • zapisywania danych na nośnikach zewnętrznych,
 • wykonywania wydruków według obowiązującego cennika  - wydruki czarno-białe A-4:      0,50 zł.
 1. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. i może zostać przedłużony jeżeli nie będzie osób chętnych do korzystania z komputera. Przy jednym stanowisku mogą przebywać najwyżej dwie osoby.
 2. Dzieci poniżej 7 lat mogą korzystać ze stanowisk wyłącznie z opiekunem.
 3. Użytkownik musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Bibliotekarz może udzielić pomocy, jeśli dysponuje czasem.
 4. Zabrania się użytkownikowi podłączania własnego sprzętu komputerowego do sieci czytelni internetowej.
 5. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika na komputerze, z którego wcześniej korzystał.
 6. Użytkownik ma obowiązek poinformować dyżurującego bibliotekarza o wszystkich  uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.

Wszelkie komunikaty o obecności wirusów należy natychmiast przekazywać bibliotekarzowi.

 

§ 3 Ochrona

 

 1. Zabrania się z korzystania z internetowych stron upowszechniających pornografię i przemoc oraz wykorzystywania internetu do popełniania czynów niezgodnych z prawem.
 2. Niedozwolone jest:
 • działanie powodujące dewastację lub uszkodzenie komputera,
 • instalowanie oprogramowania,
 • wprowadzanie jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych.
 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w systemie  komputerowym oraz wszelkie inne straty lub nadużycia udostępnianego mu połączenia z siecią.
 2. Pracownicy biblioteki mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez użytkownika przy komputerze i natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uznają, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.
 3. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad pozbawia użytkownika prawa do korzystania ze stanowisk komputerowych.

 

§ 4 Skargi i wnioski

 

 1. Skargi i wnioski użytkownik może  zgłaszać do Dyrektora biblioteki.

 

§ 5 Przepisy końcowe

 

 1. Traci moc Regulamin z dnia 02.01.2012r.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2017 r.


Liczba odwiedzin : 271
Podmiot udostępniający informację : Biblioteka Miejska w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Rychter
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Rychter
Czas wytworzenia: 2017-03-01 10:46:02
Czas publikacji: 2017-05-12 15:05:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak