Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie grupowych tematycznych warsztatów aktywizujacych w Klubie Integracji Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie                                                                                           Nr sprawy:  ZP.ID.261.06.07.2018
UL. Kościuszki 90A
84-360 Łeba

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI
O wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

I. ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa, adres:
Gmina Miejska Łeba /Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie,
ul. Kościuszki 90A, 84-360 Łeba
Osoba do kontaktów: Irena Drywa
Nr telefonu 59 3067121
e-mail: mopsleba@onet.pl
adres strony internetowej: http://mopsleba.pl/

II. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu.
2. Do postępowania mają zastosowanie przepisy art., 138 o ust. 2-4 ustawy, w pozostałym zakresie ustawy nie stosuje się.
3. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Szczegółowy opis oraz wielkość lub zakres zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje: Grupowe tematyczne warsztaty aktywizujące prospołeczne w Klubie Integracji Społecznej dla uczestników projektu w wymiarze 50 godz. w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa 6 „Integracja”; Działanie 6.1 „Aktywna integracja”; Poddziałanie 6.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa”.
Adresaci
Planowana liczba: 6 osób.
Grupę docelową stanowią w 100% osoby pozostające bez pracy posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisu Kodeksu cywilnego) na terenie Gminy Łeba. Jednocześnie grupa osób
z niepełnosprawnościami stanowi co najmniej 10% grupy docelowej projektu.
W przypadku rezygnacji uczestników z udziału w projekcie, na ich miejsce mogą wejść kolejne osoby z list rezerwowych, ale nie muszą jeśli zakończyły już udział w projekcie.
Spotkania odbędą się w salach nieodpłatnie udostępnionych przez MOPS Łeba.
Cel zamówienia: Wybór Wykonawcy w celu świadczenia usługi z zakresu przeprowadzenia warsztatów aktywizujących prospołecznych w Klubie Integracji Społecznej dla 6 uczestników projektu pn. „ Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”.

Opis przedmiotu zamówienia, jeżeli dopuszczono składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawcy mogą złożyć 1 ofertę.

Przedmiot zamówienia: Grupowe tematyczne warsztaty aktywizujące prospołeczne w Klubie Integracji Społecznej dla uczestników projektu w wymiarze 50 godz.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Podział na 2 bloki tematyczne mające na celu zapobieganiu zjawisku wykluczenia społecznego
I BLOK
Dotyczący rozwoju osobistego w wymiarze 30 godzin
1. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości;
2. Podniesienie samooceny i wiary w siebie;
3. Praca na zasobach; wykorzystanie własnego potencjału na rzecz rozwiązywania problemów;
4. Wzbudzanie własnej twórczości, rozwój zainteresowań;
5. Promowanie efektywnego zagospodarowania czasu wolnego;
6. Kształtowanie postaw prospołecznych;
7. Budowanie dobrych relacji w rodzinie;
8. Racjonalne gospodarowanie budżetem domowym.
II BLOK
Z zakresu aktywizacji zawodowej wymiarze 20 godzin
1. Warsztaty z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy oraz wiedzy o rynku pracy;
2. Pojęcie ekonomii społecznej na przykładzie spółdzielni socjalnej;
3. Przygotowanie dokumentacji CV , list motywacyjny;
4. Zajęcia motywujące do podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawodowej i pokonywanie własnych barier.
5. Symulacja rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą – trening;
Liczba uczestników : 6
Zajęcia będą odbywały się w dni robocze w wymiarze nieprzekraczającym 6 godzin zegarowych dziennie. Jedna godzina zajęć to godzina zegarowa z przerwą 15 minutową.
Czas trwania zadania: sierpień do 20 października
Zajęcia będą odbywały się w salach bezpłatnie udostępnionych przez MOPS w Łebie, znajdujących się na terenie miasta Łeby.

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁUGI
Harmonogram zajęć:
Wytyczne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia
Harmonogram zajęć:
a) osoba zatrudniona w ramach danej części zamówienia będzie zobowiązana do opracowania harmonogramu w ramach przedmiotu zamówienia. Harmonogram należy ustalić we współpracy
z Zamawiającym i uczestnikami projektu. Wstępny harmonogram należy przedstawić Zamawiającemu w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy. Zamawiający ustali z uczestnikami terminy spotkań na podstawie harmonogramu wstępnego. Harmonogram ustalony z uczestnikami jest harmonogramem ostatecznym, na podstawie którego Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia.
b) harmonogram zawiera datę świadczenia usług i wymiar godzin przeznaczonych na ich realizację.
c) wszelkie zmiany w harmonogramie wymagają zgody przedstawiciela Zamawiającego i nie spowodują konieczności dokonania zmian Umowy w formie aneksu.

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
1. Forma komunikacji: pisemna lub elektroniczna.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji
o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu prowadzenia obserwacji zrealizowanych zajęć.

Dodatkowe informacje (wymogi i obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego):
1. Zamawiający zastrzega sobie (w związku z finansowaniem ze środków unijnych) oraz instytucjom upoważnionym do przeprowadzenia kontroli prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowaniem zamówienia, w tym dokumentów finansowych.
2. Usługi co do zasady należy przeprowadzić w dni robocze, w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie. W uzasadnionych przypadkach mogą to być inne godziny (np. popołudniami lub w weekendy), ale aby przeprowadzić zajęcia w tych dniach i godzinach, należy uzyskać zgodę uczestników i uczestniczek. Terminy i godziny dostosowane będą do najbardziej pożądanych przez odbiorców.
3. Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie pomieszczenia: salę wyposażoną w stoły i krzesła, z dostępem do WC, niezbędne do wykonania zamówienia. Materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni we własnym zakresie.
4. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w miejscu wskazanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie na terenie miasta Łeba .
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników w czasie trwania realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oferowanych usług, zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
7. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę i uczestników lub uczestniczki podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
9. Wykonawca zobowiązany jest również do:
- bieżącego monitorowania obecności uczestników na zajęciach w celu udokumentowania uczestnictwa w projekcie. Informacja o nieobecności musi zostać przekazywana Zamawiającemu niezwłocznie po przeprowadzeniu zajęć (najpóźniej następnego dnia roboczego),
- sporządzenia dokumentacji fotograficznej ze zrealizowanych działań – min. 10 zdjęć.
- odpowiedniego oznaczenia wszystkich miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją zajęć, tj. korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich innych dokumentów z nim związanych wychodzących od Wykonawcy logotypów Unii Europejskiej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów.
10. Po wykonaniu zamówienia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe za przepracowane w danym miesiącu godziny. Zapłata następuje
w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia doręczenia do siedziby Zleceniodawcy prawidłowo wystawionej faktury/rachunku i protokołu odbioru wskazującego szczegółowy zakres wykonanych czynności oraz liczbę godzin dotyczących realizacji danej części umowy (miesięcznej karty czasu pracy) wraz z inną wymaganą przez Zleceniodawcę dokumentacją za przepracowane godziny
w danym miesiącu (z zastrzeżeniem § 8 pkt 3 umowy):
- dzienniki zajęć, które muszą zawierać następujące informacje: listy obecności wraz liczbą poszczególnych godzin i tematów, z informacją na temat łącznej ilości zrealizowanych godzin zajęć;
- protokół odbioru (miesięczna karta czasu pracy – dostarczona w ciągu 5 dni kalendarzowych od zakończonego miesiąca) zgody z Zał. nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014 – 2020, Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawierającą co najmniej minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich programów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Przy czym do limitu zaangażowania zawodowego wliczane są wszystkie formy zaangażowania zawodowego, w szczególności: ze stosunku pracy i stosunku cywilnoprawnego. Spełnienie warunków, o których mowa powyżej Zamawiający ma obowiązek na mocy Umowy o dofinansowanie projektu i innych Wytycznych zweryfikować przed zaangażowaniem Wykonawcy do projektu;
- dokumentacje fotograficzną ze zrealizowanych działań – min. 10 zdjęć
- 1 egzemplarz materiałów dydaktycznych (np. skrypt dotyczący zagadnień omawianych podczas zajęć w formie papierowej);
- po zrealizowaniu całości usługi dodatkowo:
• harmonogram powykonawczy (tylko w przypadku, gdy nastąpiły zmiany w realizacji zajęć określone w harmonogramie początkowym),
• protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący wykonania zlecenia.
11. Wykonawca zapewnia, że:
a) obciążenie wynikające z tytułu wykonywania umowy, nie wyklucza możliwości prawidłowej
i efektywnej realizacji wszystkich powierzonych zadań,
b) łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich programów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Przy czym do limitu zaangażowania zawodowego wliczane są wszystkie formy zaangażowania zawodowego,
w szczególności: ze stosunku pracy i stosunku cywilnoprawnego. Spełnienie warunków, o których mowa powyżej Zamawiający ma obowiązek na mocy Umowy o dofinansowanie projektu i innych Wytycznych zweryfikować przed zaangażowaniem Wykonawcy do projektu.
12. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia ww. warunków w okresie kwalifikowania wynagrodzenia w tym projekcie.

Źródło finansowania zamówienia:
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa 6 „Zatrudnienie”; Działanie 6.1 „Aktywna integracja”, Poddziałanie 6.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020).

2. Wspólny Słownik CPV
80.57.00.00-0 – Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego
80.50.00.00-9 – Usługi szkoleniowe
80.40.00.00-8 – Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
85.12.12.70-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

3. Termin realizacji zamówienia
Planowany termin realizacji: od dnia podpisania umowy do:

25 października 2018r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, nie później niż na dzień składania ofert spełnienie następujących warunków dla kadry przewidzianej do realizacji zajęć):
a) posiadać wykształcenie wyższe o kierunku psychologicznym lub pochodne takie jak: psychologia społeczna, socjologia, pedagogika,
b) doświadczenie w pracy z grupą zagrożoną wykluczeniem społecznym min. 3 lata
c) posiadać kursy i szkolenia o tematyce związanej z problemami osób, lub rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym ( min 3).
Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania w/w powiązań – zał. Nr 3.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy są zobowiązani
1. Złożyć na formularzu ofertowym oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
2. Załączyć do formularza ofertowego (którego wzór stanowi zał. nr 1):
- Wykaz kadry dydaktycznej, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – wg zał. Nr 2
- oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych – wg zał. Nr 3
- oświadczenie w trybie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia) – wg zał. Nr 4.
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy spełnią wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.
Niekompletna oferta (np. bez załączonych ww. wymaganych dokumentów, niepodpisana, niewypełniona we wszystkich wymaganych miejscach) zostanie odrzucona.
V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu, w języku polskim, na druku formularza ofertowego lub wg wzoru tego druku, stanowiącego zał. nr 1 do ogłoszenia, poprzez jego odpowiednie wypełnienie.
2. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w Ogłoszeniu.
3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.
4. Do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt IV.
5. Oferta, w miejscu określonym przez Zamawiającego, musi być opatrzona podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy (zaleca się opatrzenie podpisu pieczęcią imienną).
6. Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę uprawnioną).
7. Dokumenty złożone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą Wykonawcy, zaadresowanej do Zamawiającego na jego adres do korespondencji i opisanej następująco:

„OFERTA DOTYCZY OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA GRUPOWE WARSZTATY AKTYWIZUJACE PROSPOŁECZNE W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NR SPRAWY ZP.ID.261.06.07.2018, w ramach projektu „ Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020).

NIE OTWIERAĆ PRZED 6 sierpnia 2018r. godz. 12:00

VI MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w budynku Urzędu Miasta Łeby, ul. Kościuszki 90 84-360 Łeba, terminie do dnia 06 sierpnia 2018r do godz. 11:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pok. Nr 1 A, w dniu 06 sierpnia 2018r
o godz. 11:00.

VII OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być złożona w formie pisemnej.
3. Adres Zamawiającego do korespondencji, nr faksu oraz dane e-mail zawiera pkt 1 Ogłoszenia.
4. W przypadku dokumentów lub informacji przekazanych faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

VIII KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. Kryterium 1 (K1) Cena oferty brutto - 60 %
Oferta będzie oceniana w w/w kryterium wg następującego wzoru:
Cena minimalna (najniższa spośród złożonych ofert)
K1 = -------------------------------------------------------------------------------- x 60 = …..pkt
Cena przedstawiona w ofercie

2. Kryterium 2( K2 ) doświadczenie zawodowe ( ilość lat pracy związanych z tematyką w opisie przedmiotu zamówienia dla osób lub rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym – 20 %

- Przepracowanie min. 3 lat na stanowisku psychologa – 5 pkt.
- Przepracowanie od 4 - 7 lat na stanowisku psychologa – 10 pkt.
- Przepracowanie od 8 – 11 lat na stanowisku psychologa – 15 pkt
- Przepracowanie od 12-15 lat na stanowisku psychologa – 20 pkt
K2 = Liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę zgodnie z poniższą skalą (max. 20 punktów)

3. Kryterium 3 (K3) Doświadczenie wykładowcy (ilość przeprowadzonych szkoleń, związanych z tematyką w opisie przedmiotu zamówienia dla osób pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym”) - 20 %
- Przeprowadzenie min. 3 szkoleń w zakresie tematyki szkolenia – 5 pkt.
- Przeprowadzenie 4 – 7 szkoleń w zakresie tematyki szkolenia – 10 pkt.
- Przeprowadzenie 8 – 11 szkoleń w zakresie tematyki szkolenia – 15 pkt.
- Przeprowadzenie 12 - 15 szkoleń w zakresie tematyki szkolenia – 20 pkt.
K3 = Liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę zgodnie z poniższą skalą (max. 20 punktów)
SPOSÓB OCENY OFERT:
Oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Ocena ogólna poszczególnych ofert dla każdej części dokonywana będzie w oparciu o poniższy wzór:
P= K1+K2+ K3
Gdzie:
P – suma punktów uzyskanych przez daną ofertę
K1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
K2 – liczba punktów uzyskanych w kryterium – doświadczenie zawodowe ( ilość lat pracy związanych
z tematyką w opisie przedmiotu zamówienia dla osób lub rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym)
K3 - liczba punktów uzyskanych w kryterium – doświadczenie zawodowe - doświadczenie wykładowcy (ilość przeprowadzonych szkoleń, związanych z tematyką w opisie przedmiotu zamówienia dla osób pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym”)
W przypadku gdy dwie lub więcej ofert przestawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

IX ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTĘ W PRZYPADKU, GDY:
1. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. IV ogłoszenia.
2. Oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w pkt. IV ogłoszenia
3. Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych.
4. Została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu.
5. Zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
6. Jeżeli wykonawca w dniu poprzedzającym podpisanie umowy nie dostarczy dokumentów o których mowa w pkt. X.3

X INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Ogłoszenia przed terminem składania ofert.
2. Informacje o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty przekazane zostaną: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną oraz zostaną opublikowane na stronie www.mopsleba.pl
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do udokumentowania wykształcenia osób prowadzących szkolenie oraz ilość szkoleń przez nich przeprowadzonych( np. referencje, protokoły) zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Wykaz załączników do niniejszego ogłoszenia:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 2
3. Wykaz osób – załącznik nr 3
4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego- załącznik nr 3a
5. Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 4
6. Wzór umowy załącznik nr 5

Łeba, dnia 25.07.2018r. 

Grażyna Gałązka 
Kierownik MOPS Łeba

 

Załączniki

oferta na KIS.pdf

Data: 2018-07-25 07:51:23 Rozmiar: 786.25k Format: .pdf Pobierz

OGŁOSZENIE NA PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW AKTYWIZUJACYCH W KIS.pdf

Data: 2018-07-25 07:51:23 Rozmiar: 3.73M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 2331
Podmiot udostępniający informację : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Irena Drywa
Osoba odpowiedzialna za informację : Irena Drywa
Czas wytworzenia: 2018-07-25 07:51:23
Czas publikacji: 2018-07-25 07:51:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak