Karty Dużej Rodziny

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny od 1 stycznia 2018 r.

Dotychczas podstawą do korzystania przez rodziny wielodzietne z ulg i zniżek jest posiadanie plastikowej Karty Dużej Rodziny (KDR).

Od 1 stycznia 2018 r. obok Karty w tradycyjnej formie, członkowie rodzin wielodzietnych będą mogli otrzymywać karty w formie aplikacji na urządzenie mobilne (smartfon, tablet).

Wydanie Karty będzie bezpłatne przy wnioskowaniu o elektroniczną formę KDR- w przypadku rodzin, które są już posiadaczami kart w formie tradycyjnej zgodnie z art. 37 ustawy zmieniającej. Wnioskowanie o drugą formę w późniejszym terminie (w ramach kolejnego wniosku) będzie wiązało się z wniesieniem opłaty w wysokości 9,21 zł za każdą kartę. Osoby, które złożyły wniosek o przyznanie KDR do 31.12.2017 r. będą mogły bezpłatnie uzyskać dostęp do aplikacji mobilnej do 2020 r. (wniosek należy złożyć do 31.12.2019 r.)

Wizualizacja Karty Dużej Rodziny na urządzeniach mobilnych, za pomocą dedykowanej aplikacji, zapewni członkom rodzin wielodzietnych szereg korzyści:

– dostosuje Kartę do postępu technologicznego,

– rozszerzy wiedzę na temat zniżek oferowanych przez podmioty uczestniczące w programie,

– spowoduje krótszy czas oczekiwania na Kartę – dostęp do aplikacji uzyskać będzie można w momencie przyznania Karty i będzie można od razu z niej korzystać,

– wizualizacja na telefonach rodziców kart przyznanych ich dzieciom – nie trzeba będzie nosić wszystkich plastikowych kart przy sobie.

 Wymagane dokumenty:

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

1) w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

3) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

4) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza w/w dokumentami przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których wyżej mowa, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sposób załatwienia sprawy:

- na podstawie złożonego wniosku organ ustala, czy rodzinie/członkom przysługuje prawo do posiadania Karty,

- pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje przyznaniem Karty,

- odmowa przyznania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej

Opłaty:

- Karta jest przyznawana bezpłatnie, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 1a ustawy o Karcie Dużej Rodziny:

- Wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł, w przypadku gdy:

1) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo

2) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.

Wpłat należy dokonywać w kasie Urzędu Miasta Łeby 

Tytuł przelewu: opłata za przyznanie Karty Dużej Rodziny

Czas załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, miesiąc, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub 2 miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmawiającej wydania Karty przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji Stronie.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 785 z późn. zm.);

2) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważniania Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1454);

Inne informacje:

Istnieje możliwość złożenia wniosku przez Internet za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. W tym celu niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wniosek o przyznanie Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty oraz do odebrania Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

***

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego – w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie ze stosownym oświadczeniem;

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Członkami rodziny wielodzietnej są:

1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

2) małżonek rodzica;

3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

***

Karta jest przyznawana:

1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;

2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;

3) dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie ze stosownym zaświadczeniem lub oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;

4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;

5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie ze stosownym oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

***

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba że rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania Karty, małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione albo rozwiązane przez rozwód, albo sąd orzekł o nieistnieniu małżeństwa.

***

W przypadku wystąpienia zmian:

1) mających wpływ na prawo do posiadania Karty lub

2) danych zawartych w Karcie, lub

3) adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu – jeżeli obowiązek ich podania wynika z niniejszej ustawy

– członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, który przyznał Kartę.

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania skutkującej zmianą gminy członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, który przyznał Kartę, chyba że członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie nowej Karty w związku ze zmianą miejsca zamieszkania. 

Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania skutkująca zmianą gminy wymaga przyznania nowej Karty.

Druki do pobrania :

1. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 

2. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - dodatkowa strona –dla każdego członka rodziny

3. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

4. Załącznik dot. osób uprawnionych do wyświetlania karty elektronicznej 

5. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej

6. Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka.

Przyznanie Karty Dużej Rodziny

Miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie

Adres: Ul. Kościuszki 90A

84-360 Łeba

Pokój 1A

W godzinach: 07:00 - 15:00

W dniach:

poniedziałek - piątek

Numer telefonu:

59 8664308

FAX 59 8661781

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

ZKDR-04 - zalacznik dot. osob uprawnionych do wyswietlania karty elektronicznej.pdf

Data: 2018-01-16 11:38:20 Rozmiar: 88.06k Format: .pdf Pobierz

wzor oswiadczenia o wladzy rodzicielskiej.pdf

Data: 2018-01-16 11:38:20 Rozmiar: 81.64k Format: .pdf Pobierz

wzor oswiadczenia o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinnej pieczy zastepczej.pdf

Data: 2018-01-16 11:38:20 Rozmiar: 81.28k Format: .pdf Pobierz

wzor oswiadczenia o planowanym terminie ukonczenia nauki.pdf

Data: 2018-01-16 11:38:20 Rozmiar: 82.96k Format: .pdf Pobierz

KDR - wniosek od 1 stycznia 2018.pdf

Data: 2018-01-16 11:38:20 Rozmiar: 96.91k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 195
Podmiot udostępniający informację : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Irena Drywa
Osoba odpowiedzialna za informację : Irena Drywa
Czas wytworzenia: 2018-01-16 11:38:20
Czas publikacji: 2018-03-02 09:16:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak