Objaśnienia do deklaracji

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 1. Deklaracje należy składać odrębnie dla każdej nieruchomości.
 2. Ilość zużytej wody na nieruchomości obejmuje całkowite zużycie wody na cele socjalno-bytowe, gospodarcze, ogrodowe i inne.
 3. Nieruchomości nie wyposażone w wodomierze, ale zawarta jest umowa na dostarczanie wody - podstawą wyliczenia opłaty jest liczba m3 zużytej wody wynikająca z tej umowy, za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym składana jest deklaracja.
 4. Nieruchomości nie podłączone do sieci wodociągowej - podstawą wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest liczba m3 wody ustalona dla danej nieruchomości na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70) za rok kalendarzowy poprzedzający rok w którym składana jest deklaracja.
 5. Zużycie wody ustalane zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody na 1 mieszkańca w gospodarstwach domowych - jeżeli liczba osób zamieszkujących nieruchomość w trakcie roku, za który podaje się zużycie wody zmieniała się to zużycie wody należy ustalić za faktycznie mieszkające osoby. Na przykład: jeżeli w nieruchomości w okresie od 01.01.20XX r. do 31.03.20XX r. mieszkały 2 osoby, a w okresie od 01.04.20XX r. do 31.12 20XX r. 4 osoby, to zużycie wody należy wyliczyć za dwa okresy, zgodnie z liczbą osób zamieszkujących w nieruchomości, tj.: 2 osoby x przeciętna norma zużycia na 1 osobę x 3 m-e i 4 osoby x przeciętna norma zużycia na 1 osobę x 9 m-cy.
 6. Selektywne zbieranie odpadów - jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje selektywne zbieranie odpadów komunalnych, a podmiot odbierający odpady komunalne powiadomi gminę o braku segregacji to zostanie wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczona według stawki przewidzianej dla odpadów komunalnych niesegregowanych - różnica pomiędzy zadeklarowaną i zapłaconą przez właściciela nieruchomości opłatą, a określoną przez organ stanowić będzie zaległość, którą należy uregulować wraz z odsetkami.
 7. Opłata od zużycia wody - jeżeli nieruchomość jest tylko zamieszkała, opłatę należy wyliczyć tylko w części G1 deklaracji.
 8. Opłata za pojemniki - (część G2 deklaracji) dotyczy tylko nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej („mieszanej"). Opłata za tę nieruchomość to suma części G1 i G2. 9. Liczba pojemników - to liczba opróżnień pojemników w ciągu roku. W przypadku większej liczby pojemników dotyczących części niezamieszkałej przy ustalaniu ich liczby należy pomnożyć liczbę ustawionych na nieruchomości pojemników przez liczbę ich opróżnień (ile razy odpady z pojemników będą odbierane) i liczbę tygodni w roku, np. 2 pojemniki opróżniane 2 razy w tygodniu to 2 pojemniki x 2 opróżnienia x 52 tygodnie = 208 opróżnień pojemników.
 9. Obowiązek ponoszenia opłaty - dla większości mieszkańców miasta Łeby terminem płatności pierwszej opłaty będzie 15 luty każdego roku. Jeżeli pierwszy mieszkaniec zamieszka w nieruchomości dopiero w lipcu lub później, to termin płatności pierwszej opłaty przypadać będzie w terminie płatności najbliższej raty. Przykładowo:
  • zasiedlenie nieruchomości w marcu - opłata za marzec i kwiecień płatna do 15 kwietnia.
  • zasiedlenie nieruchomości w kwietniu - opłata za kwiecień płatna do 15 czerwca wraz z opłatą za maj i czerwiec.
 10. Zmiana danych wykazanych w deklaracji powodująca wzrost opłaty (np. zwiększenie liczby pojemników w nieruchomości „mieszanej") - właściciel nieruchomości musi dopłacić różnicę pomiędzy dotychczas zadeklarowaną i zapłaconą opłatą, a opłatą w nowej, wyższej kwocie. Dopłata będzie dotyczyła jednego lub dwóch miesięcy i należy ją uiścić w najbliższym terminie płatności. Przykładowo:
  • zwiększenie liczby pojemników w lipcu -opłata za lipiec i sierpień w nowej wyższej kwocie płatna do 15 sierpnia;
  • zwiększenie liczby pojemników w sierpniu - dopłata za sierpień płatna do 15 października wraz z opłatą za wrzesień i październik.
 11. Następne raty właściciel nieruchomości płaci w kwotach i terminach zgodnych ze złożoną nową deklaracją po zmianach.
 12. Nieruchomość zamieszkała – należy przez to rozumieć nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, o których mowa w art. 6c ust 1 ucpg.
 13. Nieruchomość w części zamieszkała, a w części niezamieszkała - to np. nieruchomość w której znajdują się lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe.
 14. Nieruchomość niezamieszkała - należy przez to rozumieć nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, o których mowa w art.6c ust.2 ucpg, a więc w szczególności: domki letniskowe i domki na rodzinnych ogrodach działkowych o ile nie są zamieszkałe na stałe, szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, urzędy administracji rządowej i samorządowej, domy i ośrodki kultury i sportu, cmentarze, zakłady kremacji, zajezdnie zbiorowej komunikacji pasażerskiej, bazy służb komunalnych, ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, zakłady przetwarzania i unieszkodliwiana odpadów, w tym spalarnie, elektrociepłownie, stacje kolejowe, torowiska kolejowe, bazy postojowe i obsługowe kolei, stacje kolei linowych i wyciągów narciarskich, stoki narciarskie, dworce autobusowe, lotniska, porty, boiska i stadiony sportowe, skateparki, ścieżki i szlaki rowerowe oraz turystyczne, posterunki straży gminnych, policji i innych służb, strażnice straży pożarnych, straży granicznych, zakłady karne, areszty śledcze, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, parki, place, zieleńce i publiczne obszary zielone, ulice i drogi wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, parkingi strzeżone, miejsca obsługi podróżnych, bazy obsługi technicznej dróg, w tym autostrad, ogrody botaniczne, dendrologiczne, zoologiczne, palmiarnie, przychodnie lekarskie i weterynaryjne, restauracje, stołówki, bary, puby, szpitale, hotele i hostele, w części gospodarstwa agroturystyczne, domy wycieczkowe, schroniska, pensjonaty, nie obejmujące siedliska części gospodarstw rolnych,lasy, obszary pokryte wodami, urzędy celne, biura, sklepy, wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne, usługowe, składowe, magazynowe i logistyczne itp.

Powiązane artykuły

Liczba odwiedzin : 690
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Radosław Czyżewski
Czas wytworzenia: 2015-12-24 09:53:17
Czas publikacji: 2015-12-24 09:53:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak