Wersja archiwalna

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP oraz prognozy wpływu na środowisko dla terenu położonego w południowej części Łeby

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby dla terenu położonego w południowej części miasta Łeby, w sąsiedztwie ulicy Alei Świętego Mikołaja i drogi wojewódzkiej nr 214 oraz prognozy wpływu ustaleń w/w planu na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778, ze zmianami), art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 353, ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Łebie Nr VII/90/2015 z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby dla terenu położonego w południowej części miasta Łeby, w sąsiedztwie ulicy Alei Świętego Mikołaja i drogi wojewódzkiej nr 214 zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby dla terenu położonego w południowej części miasta Łeby, w sąsiedztwie ulicy Alei Świętego Mikołaja i drogi wojewódzkiej nr 214 wraz z prognozą wpływu ustaleń w/w planu na środowisko, w dniach:

od 28 marca do 24 kwietnia 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łebie, pokój nr 8 w godzinach od 9:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2017r. w siedzibie Urzędzie Miejskim w Łebie, Łeba ul. Kościuszki 90, pokój nr 8, o godzinie od 10:00.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również do wglądu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łebie.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Łeby lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@leba.eu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja 2017r.

Pisma należy kierować na adres: Urząd Miejski w Łebie, 84-360 Łeba ul. Kościuszki 90.

Załączniki

Prognoza srodowiskowa RZEMIESLINICZA 22_02_2017.pdf

Data: 2017-03-24 12:35:15 Rozmiar: 449.89k Format: .pdf Pobierz

Projekt UCHWALY RZEMIESLNICZA 16_03_2017 po uzgodnieniach do wylozenia.pdf

Data: 2017-03-24 12:35:15 Rozmiar: 211.19k Format: .pdf Pobierz

Rysunek PLANU Rzemieslnicza 16_03_2017.pdf

Data: 2017-03-24 12:35:15 Rozmiar: 6.13M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 683
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Retman
Czas wytworzenia: 2017-03-16 15:42:11
Czas publikacji: 2017-03-24 12:35:15
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-09