Wersja archiwalna

Obwieszczenie Pp.6733.7.8.2017.JR

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łeby O POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z dnia 11 maja 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1073), Burmistrz Miasta Łeby zawiadamia strony postępowania, że w sprawie inwestycji celu publicznego w Łebie polegającej na przebudowie Nabrzeża Północnego w Porcie Łeba przewidzianej do realizacji w Łebie na działce numer: 365/85 obr.2 wydano następujące postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego:

  • Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego – post. DU.942.1.105.2017.MZ-K z dnia 14.09.2017r.,
  • Dyrektor Urzędu Morskiego – post. NP-Ł-60/36/17 z dnia 13.09.2017r.,
  • Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku- post. MW.M1-6006/M5/134/2017 z 14.09.2017r.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowych postanowień w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łebie, przy ul. Kościuszki 90, pokój nr 8 w godzinach pracy Urzędu, zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Liczba odwiedzin : 98
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Retman
Czas wytworzenia: 2017-09-21 14:45:28
Czas publikacji: 2017-09-21 14:46:10
Data przeniesienia do archiwum: 2018-01-12