Wersja archiwalna

Obwieszczenie Pp.6733.7.6.2017.JR

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. z dnia 8 czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam, że tut. organ lokalizacyjny zakończy postępowanie dowodowe w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie Nabrzeża Północnego w Porcie Łeba przewidzianej do realizacji w Łebie na działce numer: 365/85 obr.2.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że przepis art. 10 § 1 k.p.a. jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Zachęcam więc do skorzystania z ww. uprawnienia w dniu 28.09.2017r. i przybycie w tym celu do siedziby tut. Urzędu o godz. 10.00, pokój nr 8.

Liczba odwiedzin : 132
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Retman
Czas wytworzenia: 2017-09-21 14:56:06
Czas publikacji: 2017-09-21 14:56:06
Data przeniesienia do archiwum: 2018-01-12