Wersja archiwalna

Usługa polegająca na odbiorze odpadów komunalnych

Rodzaj ogłoszenia - Zamówienie publiczne | Data składania ofert - 2017-11-13

Czas wytworzenia ogłoszenia - 2017-10-04 15:32:18 | Osoba odpowiedzialna - Kleina Grzegorz

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy Gmina Miejska Łeba T. Kościuszki 90 Łeba 84-360 Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Kleina
E-mail: inwestycje@leba.eu Kod NUTS: PL63
Adresy internetowe: Główny adres: www.lebabip.pl
I.2) Wspólne zamówienie
I.3) Komunikacja Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bipleba.nv.pl/umleba
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Łeba z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości mieszanych, w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r.
II.1.2) Główny kod CPV 90511000
II.1.3) Rodzaj zamówienia Usługi
II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: - odbiorze odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Łeba z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości mieszanych, - zagospodarowaniu odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miejskiej Łeba z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości mieszanych.
Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych obejmuje odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) oraz selektywnie zbieranych odpadów komunalnych:
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
- opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe i opakowania z metali,
- opakowania z papieru i tektury,
- opakowania ze szkła,
- odpady ulegające biodegradacji,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość Wartość bez VAT:
1.6) Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 90512000 90513100 90533000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL63 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Gmina Miejska Łeba
II.2.4) Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu wskazanych w pkt. 2 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia odpadów komunalnych gromadzonych na terenie wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości mieszanych, położonych w obszarze Gminy Miejskiej Łeba, dalej zwanej Gminą oraz powstałych i zebranych odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia odbiór i zagospodarowanie z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości mieszanych:
1) zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach,
2) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, w pojemnikach lub workach w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej, obejmujących:
a) szkło opakowaniowe z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach,
b) papier i tektura,
c) opakowania z tworzyw sztucznych z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach,
d) metal,
e) opakowania wielomateriałowe, z zastrzeżeniem, że odpady wymienione w ppkt. c,d. i e. mogą być zbierane łącznie w jednym pojemniku lub worku,
f) odpady ulegające biodegradacji,
g) odpady wielkogabarytowe,
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
3. Realizując zagospodarowanie odebranych z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych, o których mowa w pkt. 2, podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazania:
1) zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych lub instalacji zastępczych, określonych dla Regionu Północnego w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022”;
2) selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, określoną w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., art. 17, z zastrzeżeniem, że jeżeli przed przekazaniem odebranych selektywnie odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zostały one skierowane przez podmiot odbierający odpady do przesortowania, to powstałe pozostałości z sortowania - odpad o kodzie 19 12 12, przeznaczone do składowania, muszą zostać przekazane do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych lub instalacji zastępczych, o których mowa w ppkt. 1);
3) odpadów zielonych - do zagospodarowania w każdej instalacji właściwej zgodnie z treścią Uchwały Nr 321/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku przyjmującej Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 oraz § 2 Uchwały Nr 322/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje transport odebranych odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów lub do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych bądź instalacji zastępczych, a także do jednostki określonej w pkt 3. W związku z realizacją zamówienia Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odpadami, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
Wykaz nieruchomości zamieszkałych i mieszanych został zawarty w pkt IX załącznika nr 5 do SIWZ.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość Wartość bez VAT:
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Początek: 01/01/2018 Koniec: 31/12/2019 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje. Zamawiający żąda: a) posiadania zezwolenia na transport odpadów lub odpowiedni wpis do rejestru – zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1987 z późn. zm.), b) posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów – zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1987 z późn. zm.); Zamawiający uzna warunek za spełniony również w przypadku, gdy wykonawca na podstawie innych przepisów powszechnie obowiązujących będzie posiadał zezwolenie zastępujące wyżej wymienione zezwolenia na zbieranie odpadów. c) posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Łeba, d) posiadania wpisu do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy 00/100 złotych).
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 1. Dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 2. Dysponują potencjałem technicznym odpowiednim do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca będzie dysponował: - co najmniej 5 pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych, w tym: a) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, b) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, c) jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. -bazą transportowo-magazynową usytuowaną na terenie Gminy Miejskiej Łeba lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy, na terenie, do którego posiada tytuł prawny. Pojazdy oraz baza transportowo-magazynowa muszą co najmniej spełniać wymogi określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9d ust. 2 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tj. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – Dz.U.2013.122).
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2014/S 089-155585
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału Data: 13/11/2017 Czas lokalny: 10:30
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Oferta musi zachować ważność do: 11/01/2018
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert Data: 13/11/2017 Czas lokalny: 11:00 Miejsce: Urząd Miejski w Łebie, ul. T. Kościuszki 90 Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy, na jego wniosek, informację z otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: wrzesień 2019 r.
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza Warszawa Warszawa 02-676 Polska 6 / 6 Tel.: +48 224587801 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5. zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587801 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 02/10/2017

Załączniki

Załącznik nr 1 do SIWZ - oferta.odt

Data: 2017-10-04 15:32:18 Rozmiar: 63k Format: .odt Pobierz

załącznik nr 1 do SOPZ - PSZOK_regulamin.odt

Data: 2017-10-04 15:32:18 Rozmiar: 71k Format: .odt Pobierz

załącznik nr 2 do SOPZ - Formularz przyjęcia odpadów PSZOK.odt

Data: 2017-10-04 15:32:18 Rozmiar: 23.6k Format: .odt Pobierz

Załącznik nr 2a do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc

Data: 2017-10-04 15:32:18 Rozmiar: 19.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 2b do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.odt

Data: 2017-10-04 15:32:18 Rozmiar: 26.24k Format: .odt Pobierz

Załącznik nr 2c do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.odt

Data: 2017-10-04 15:32:18 Rozmiar: 23.45k Format: .odt Pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz usług - wzór(1).doc

Data: 2017-10-04 15:32:18 Rozmiar: 18.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.doc

Data: 2017-10-04 15:32:18 Rozmiar: 76k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ - Szczegółowy Opis Zamówienia.odt

Data: 2017-10-04 15:32:18 Rozmiar: 90.12k Format: .odt Pobierz

JEDZ - odpady.pdf

Data: 2017-10-04 15:32:18 Rozmiar: 83.88k Format: .pdf Pobierz

SIWZ-2017.pdf

Data: 2017-10-04 15:32:18 Rozmiar: 569.16k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 276
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Kleina
Osoba odpowiedzialna za informację : Grzegorz Kleina
Czas wytworzenia: 2017-10-04 15:32:18
Czas publikacji: 2017-11-28 11:05:14
Data przeniesienia do archiwum: 2017-11-29