Wersja archiwalna

Obowiązkowa deratyzacja na terenie miasta Łeby

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Łeby

z dnia 06.10.2017r.


w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta Łeby

 

Na podstawie:

 • Na podstawie art. 11a ust. 3 i art. 30 ust.1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami)

 • Uchwały Nr XXIX/353/2017 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Łeba

   

  Burmistrz Miasta Łeby podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

§ 1

Informuje się, że w dniach od 15 października do 15 listopada 2017 r. przeprowadza się akcję obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta Łeby, polegającej na wyłożeniu preparatów do zwalczania szczurów w miejscach występowania i gromadzenia się gryzoni.

§ 2

 1. W związku z treścią § 1 zobowiązuje się właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowników oraz inne podmioty władające nieruchomościami na terenie Miasta Łeby do:
  1) dokonania w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi dostępu np. otwory w drzwiach, podłogach;
  2) usunięcia z terenu i pomieszczeń wszelkich odpadów żywnościowych, mogących stanowić pożywienie dla zwalczanych gryzoni;
  3) wyłożenia preparatów do zwalczania szczurów nie później niż 15 października 2017 r. i stałego uzupełniania do dnia 15 listopada 2017 r., w szczególności w narożnikach pomieszczeń i wzdłuż ścian oraz na ścieżkach przemieszczania się gryzoni i miejscach ich żerowania oraz umieszczenie napisów ostrzegawczych o treści: „UWAGA! Wyłożono trutkę o nazwie …….. przeciw gryzoniom! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!”.

 2. Koszty  przeprowadzenia  akcji  ponoszą  zobowiązani  do  jej  przeprowadzenia.

 3. Nadzór i kontrolę  nad  przeprowadzeniem deratyzacji  sprawować będzie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku, na których żądanie jako dowód  realizacji obowiązku deratyzacji należy okazać dowód zakupu trutek lub zlecenia zakładowi deratyzacji przeprowadzenia  deratyzacji wraz z wykazem obiektów i urządzeń objętych deratyzacją.

 4. Po upływie terminu określonego w § 1 wyłożone preparaty do zwalczania szczurów i ich pozostałości powinny zostać usunięte.

§ 3

Zgodnie z art. 117  Kodeksu  wykroczeń ten kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1 500 zł albo karze nagany.

 

§ 4

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, w Urzędzie Miejskim, w prasie lokalnej oraz przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

 

Liczba odwiedzin : 121
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Wojciech Siwczyński
Czas wytworzenia: 2017-10-06 11:18:58
Czas publikacji: 2017-11-15 12:03:12
Data przeniesienia do archiwum: 2018-06-19