Wersja archiwalna

Zapytanie ofertowe - nadzór inwestorski - TERMOMODERNIZACJA BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W ŁEBIE

Rodzaj ogłoszenia - Zamówienie na kwotę poniżej 30 000 euro | Data składania ofert - 2017-10-25

Czas wytworzenia ogłoszenia - 2017-10-17 11:58:21 | Osoba odpowiedzialna - Szałajko Małgorzata

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zadania: TERMOMODERNIZACJA BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W ŁEBIE

W RAMACH PROJEKTU PN.

EFEKTYWNI ENERGETYCZNIE – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE MIEJSKIEJ ŁEBA ORAZ GMINIE WICKO

 

 

Nr postępowania: RiP.271.20.2017.MS

Łeba, dnia 17.10.2017 r.

CPV: 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

 

ZAPYTANIE OFERTOWE


I. DANE ZAMAWIAJACEGO


Gmina Miejska Łeba

ul. Kościuszki 90

84-360 Łeba

NIP: 841 16 24 019

REGON: 770 979 743

tel. 59 8661 510

faks: 59 8661 337

adres strony internetowej: http://bipleba.nv.pl

adres e-mail : sekretariat@leba.eu

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zadania: TERMOMODERNIZACJA BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W ŁEBIE W RAMACH PROJEKTU PN. EFEKTYWNI ENERGETYCZNIE – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE MIEJSKIEJ ŁEBA ORAZ GMINIE WICKO przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności:

a) konstrukcyjno – budowlanej,

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych.

 1. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia jednego spośród inspektorów nadzoru jako koordynatora, który koordynuje działania pozostałych inspektorów. Inspektor koordynator sprawować będzie jednocześnie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w branży wiodącej tj. konstrukcyjno-budowlanej.
 2. Szczegółowy zakres robót zadania, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski określa dokumentacja projektowa udostępniona na stronie internetowej: http://bipleba.nv.pl/umleba/Article/get/id,30987.html
 3. Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestycyjny całego procesu inwestycyjnego  we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanego projektu budowlanego oraz z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953) i umowy z wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności:

a)    reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji
z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, umową, przepisami prawa, obowiązującymi normami państwowymi, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

b)   sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania,

c)    sprawdzanie, odbiór (częściowy/końcowy) robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, przewodów kominowych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania,

d)   potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót oraz wytycznymi dotyczącymi rozliczania otrzymanych dofinansowań,

e)   kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz terminowości ich wykonania.

 1. Inspektor nadzoru inwestorskiego (koordynator) ma prawo:

a)    wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

b)   żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego   wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

c)    bez pisemnej zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie może wprowadzić żadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych;

d)   zakres robót i wymagania jakościowe, określa dostarczona dokumentacja projektowa, budowlano wykonawcza wraz z pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem robót budowlanych oraz obowiązujące przepisy prawa, zawarta umowa o roboty budowlane wraz harmonogramem robót i załącznikami, które są znane Wykonawcy.   

 1. Do obowiązków inspektora nadzoru należy m.in.:

a)    merytoryczny nadzór nad wykonywaniem robót i konsultacja korekt projektów wdrażanych do realizacji;

b)   koordynowanie wszystkich specjalności branż w zakresie odbioru poszczególnych rodzajów robót wynikających z dokumentacji projektowej,

c)    pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1409 z późń. zm.), a szczególności czynności wymienione
w art. 25 ustawy;

d)   weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez wykonawcę robót budowlanych;

e)   protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy;

f)     dokładne zapoznanie się z warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i rzetelne egzekwowanie zapisów przedmiotowych dokumentów;

g)    nadzór nad kompletowaniem i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót budowlanych koniecznych do odbioru;

h)   właściwa dyspozycyjność wobec Wykonawcy robót i Inwestora – Zamawiającego niezwłoczne od powiadomienia stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robót;

i)      uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego;

j)     pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót budowlanych wg zatwierdzonej dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzania rozwiązań zamiennych;

k)    nadzór nad terminowością realizacji zadania w szczególności w zakresie dotrzymywania  terminu zakończenia prac;

l)      pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji harmonogramu z określeniem ich przyczyn;

m) rozliczenie finansowe Wykonawcy robót zgodnie z umową wykonawczą;

n)   bez zgody Zamawiającego Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy polecenia wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych;

 • o)   dokonywanie rozliczeń budowy pod względem ilościowym tzn. w zakresie zgodności rachunków wystawionych Zamawiającemu z rzeczywistym wykonaniem zakresu robót oraz pod względem ilościowym i jakościowym wykonanych robót;

p)   zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami;

q)   nadzór nad wyznaczeniem w terenie obiektu budowlanego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przez uprawnionego geodetę;

r)     składanie wyjaśnień i udzielanie odpowiedzi przy składaniu przez Zamawiającego wniosków o  płatność oraz kontroli projektu;

s)    nadzór budowy (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż trzy razy w tygodni (za wyjątkiem  przestoju
w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego.

 1. Funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego będzie pełniona w okresie trwania prac związanych
  z realizacją zadania inwestycyjnego tj.: od dnia podpisania umowy do końcowego odbioru robót zadania inwestycyjnego i podpisania bezusterkowego protokołu obioru końcowego (data zakończenia robót wykonawcy zadania 29.06.2018 r.).
 2. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną oraz przepisami szczegółowymi.
 3. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty.

 

III. KRYTERIA OCENY OFERT

 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

cena  95% oraz termin zapłaty 5%.

 

IV. INFORMACHA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT

 

W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

 

Opis kryteriów oceny - Waga

1. Cena - 95 %

2. Termin zapłaty - 5%

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT.

 

 1. Zamawiający porówna i oceni oferty w następujący sposób:

Ocena kryterium „Cena” nastąpi w skali punktowej od 0 do 95 pkt., według wzoru matematycznego:

 

Kryterium I  –  cena – waga 95%

 

                             Najniższa cena ofertowa

Cena =  -------------------------------------------- x 100 pkt. x 95%

                               Cena oferty badanej

 

Ocena kryterium „Termin zapłaty ” nastąpi w skali punktowej od 0 do 5 pkt., według wzoru matematycznego:

 

Kryterium II  – Termin zapłaty – waga 5 %

 

                                              Oferowany termin płatności

Termin płatności =  ---------------------------------------------- x 100 pkt. x 5 %

                                                               30 dni

 

Wykonawca może wydłużyć termin zapłaty (minimalny termin płatności 20 dni maksymalny punktowany termin płatności 30 dnia).

 

 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru,  tj. uzyskała najwyższą liczbę punktów.
 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano.
 3. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego, oraz przesłana wykonawcom, którzy złożyli ofertę w postępowaniu.

 

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

 1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego, Biuro Obsługi Interesanta w terminie do dnia
  25.10.2017 r., do godz. 12.00.
 2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym wyżej terminie, bez względu na przyczynę opóźnienia, nie wezmą udziału w postępowaniu i zostaną (nie otwarte) zwrócone Wykonawcy.
 3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący:

<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES>

oferta w <TRYB POSTĘPOWANIA>

na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>

 1. Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.
 3. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

VII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 1. Z wybranym wykonawcą, zostanie podpisana umowa zgodna ze wzorem - załącznik nr 2.
 2. Uwaga w załączniku nr 2 zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

 

VIII. INFORMACJA O PRZEWIDZIANYCH ZAMÓWIENIACH UPEŁNIAJĄCYCH  I PODOBNYCH

 

 1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniających.
 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień podobnych. 

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE

 

 1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
 2. Zamawiający przewiduje rozliczenie w PLN.
 3. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
 4. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie w tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy.
 5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
 6. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

 

X. ZAŁĄCZNIKI

 

 1. Zał. nr 1 – formularz oferty
 2. Zał. nr 2 – wzór umowy

 

XI. KONTAKT Z WYKONAWCAMI

 

Małgorzata Szałajko, tel. (59) 866 15 10 w. 55, e-mail: malgorzata.szalajko@leba.eu

Załączniki

RiP.271.20.2.2017.MS_Informacja o wyborze najkorzystnejszej oferty_25.10.2017.pdf

Data: 2017-10-26 09:32:24 Rozmiar: 564.86k Format: .pdf Pobierz

Zał. nr 2_wzór umowy.pdf

Data: 2017-10-17 11:58:21 Rozmiar: 477.68k Format: .pdf Pobierz

Zał. nr 1_formularz oferty.doc

Data: 2017-10-17 11:58:21 Rozmiar: 133.5k Format: .doc Pobierz

RiP.271.20.2017.MS_Zapytanie ofertowe.pdf

Data: 2017-10-17 11:58:21 Rozmiar: 472.68k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 444
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Szałajko
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Szałajko
Czas wytworzenia: 2017-10-17 11:58:21
Czas publikacji: 2017-11-03 10:31:14
Data przeniesienia do archiwum: 2017-11-06