Wersja archiwalna

Obwieszczenie Pp.6733.9.1.2017.JR

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łeby o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 1 i 4, art. 73 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r (tj. z dnia 8 czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z dnia 11 maja 2017r. Dz.U.z 2017. poz. 1073), zawiadamia się o wszczęciu na wniosek Krzysztofa Rzeszutko działającego w imieniu ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie, 75-950 Koszalin ul. Morska 10, postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 0,4kV wraz z zabudową szafy pomiarowej na działkach numer: 240/56, 240/68, 240/92, 240/54, 240/85, 223/2, 221 obr.2 położonych w Łebie.

Wnioski i uwagi można zgłaszać w w Urzędzie Miejskim w Łebie, ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba, pok. 8, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Liczba odwiedzin : 139
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Retman
Czas wytworzenia: 2017-11-15 12:21:18
Czas publikacji: 2017-11-15 12:21:18
Data przeniesienia do archiwum: 2018-06-19