Wersja archiwalna

Zaproszenie do składania ofert na obsługę prawną

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ GMINY MIEJSKIEJ ŁEBA

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

Gmina Miejska Łeba
reprezentowana przez Burmistrza Miasta Łeba,
ul. Kościuszki 90
84-360 Łeba,
tel. 598661510, fax 598661337,

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej 30.000 euro na:

Obsługę prawną Gminy Miejskiej Łeba

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Miejska Łeba
ul.Kościuszki 90
84-360 Łeba
Tel. /faks +48 598661510 / +48 598661337
e-mail: sekretariat@leba.eu

II. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego kompleksowej obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w Łebie w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
W zakres bieżącej obsługi prawnej wchodzi w szczególności:
a) udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta oraz opiniowania tychże aktów pod względem formalno-prawnym,
b) sporządzanie projektów przepisów prawa miejscowego w sprawach szczególnie skomplikowanych,
c) udział w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej oraz świadczenie pomocy prawnej podczas obrad,
d) udzielanie porad, opinii i konsultacji prawnych,
e) opiniowanie projektów: umów, porozumień, statutów, regulaminów, upoważnień, pełnomocnictw,
f) sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych w sprawach szczególnie skomplikowanych,
g) uczestnictwo w prowadzonych przez Zamawiającego negocjacjach,
h) uczestnictwo w rokowaniach związanych z nawiązaniem, zmianą lub rozwiązaniem stosunku prawnego,
i) opiniowanie pod względem formalno-prawnym dokumentacji dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
j) występowanie w charakterze pełnomocnika Zamawiającego przed sądami, urzędami, prowadzenie spraw przed organami orzekającymi z wykorzystaniem wszystkich przewidzianych przez prawo środków dla ochrony uzasadnionych interesów Gminy,
k) występowanie w charakterze pełnomocnika Zamawiającego na rozprawach odwoławczych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
l) informowanie zamawiającego o zmianach w przepisach prawnych dotyczących jego działalności,
m) udzielanie pomocy prawnej pracownikom Zamawiającego w zakresie wykonywanych przez nich zadań,
n) sprawowanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności gminy oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze /tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1999 z późn. zm./ lub ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych /tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1870/.
3. Minimalny harmonogram obecności adwokata lub radcy prawnego w siedzibie Zamawiającego wynosi co najmniej trzy dni w tygodniu po co najmniej 5 godzin. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego kontaktu telefonicznego oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej w pozostałe dni pracy Urzędu.
4. Proponowane wynagrodzenie winno zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dojazdów w obrębie województwa pomorskiego. Koszty dojazdów na rozprawy poza terenem województwa pokrywane będą w oparciu o aktualne stawki za przejazd pociągiem ekspresowym.
5. Wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego będzie przysługiwać za prowadzenie spraw, w których zapadły korzystne dla Zamawiającego rozstrzygnięcia. Wynagrodzenie obejmuje koszty otrzymane przez Zamawiającego, zasądzone przez sąd w danej sprawie lub przyznane przez komornika i wypłacone będą po wpłynięciu należności na konto urzędu.

III. Składanie ofert:

1. W ofercie powinny znaleźć się następujące informacje:
a) propozycja cenowa netto i brutto miesięcznie,
b) oświadczenie, że Wykonawca i osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz niezbędny potencjał techniczny,
c) informacja o posiadanym doświadczeniu w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego lub związków międzygminnych, ze wskazaniem okresu obsługi i nazwy podmiotu obsługiwanego.
2. Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@leba.eu w terminie do 08.12.2017 r. z dopiskiem w temacie „Oferta – obsługa prawna”.

IV. Ocena ofert:

Na ocenę złożonych ofert będzie się składać:
- oferowana cena,
- doświadczenie oferenta w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego oraz związków międzygminnych,
- referencje,
- ocena dotychczasowych kontaktów Zamawiającego z oferentem /jeśli w przeszłości podejmowano współpracę/.

V. Uwagi dodatkowe:

1. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny. Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty ani ogłoszenia o przetargu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji ustnych z oferentami po otwarciu ofert.
3. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest: Piotr Krupiński – tel. 598661510, e-mail: sekretarz@leba.eu

Liczba odwiedzin : 615
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Wioletta Morawiak
Czas wytworzenia: 2017-11-22 15:44:00
Czas publikacji: 2017-11-22 15:44:00
Data przeniesienia do archiwum: 2017-12-10