Wersja archiwalna

Obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Łeba oraz jej jednostek organizacyjnych

Gmina Miejska Łeba informuje, iż w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór banku do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Łeba, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę (zgodnie z kryteriami przyjętymi w zapytaniu):

Bank Spółdzielczy w Łebie
ul. 1 Maja 1B
84-360 Łeba


 

Gmina Miejska Łeba, 84-360 Łeba ul. Kościuszki 90 zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksową usługę polegającą na obsłudze bankowej budżetu Gminy Miejskiej Łeba oraz jej jednostek organizacyjnych:
1) Szkoła Podstawowa w Łebie,
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie.
1. Przedmiotem zamówienia jest :
„Wybór banku do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Łeba” obejmującej miedzy innymi:

1.1. Bieżącą obsługę bankową:

A) Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu, rachunków bieżących wymienionych wyżej jednostek budżetowych, rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej na warunkach zawartych w ofercie, w szczególności:
a) możliwość otwierania rachunków podstawowych i pomocniczych,
b) likwidację rachunków bankowych na pisemny wniosek,
c) potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych, jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie;

B) wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym:
a) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy poszczególnych rachunków,
b) możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy poszczególnych rachunków,
c) możliwość wymiany gotówki na nominały o mniejszej wartości, zarówno na banknoty, jak i bilon,

C) realizację przelewów przekazywanych w formie elektronicznej, jak i papierowej (w przypadku braku dostępu do bankowości elektronicznej), na następujących zasadach:
a) przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym,
b) przelewy złożone w formie papierowej do godziny 15.00 powinny być zrealizowane w tym samym dniu,

D) wykonywanie czynności związanych z obsługą masowych płatności na około 2000 kont,

E) elektroniczną obsługę rachunków umożliwiającą w szczególności:
a) jednoczesną pracę co najmniej 2 pracowników gminy oraz w każdej z jednostek organizacyjnych,
b) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym (na bieżąco) wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym, jego subkontach, na rachunkach pomocniczych,
c) składanie poleceń przelewu ze wszystkich rachunków,
d) łączenie dowolnej liczby pojedynczych przelewów bankowych w grupy pozwalające na złożenie na nich akceptacji przez osoby upoważnione,
e) autoryzację sporządzanych przelewów bankowych przez minimum dwie osoby,
f) zerowanie rachunków podstawowych i pomocniczych jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostających na wskazanych rachunkach na rachunek budżetu gminy,
g) nadawanie nowych bądź zmiana istniejących uprawnień użytkowników systemu w dowolnym momencie obowiązywania umowy, na podstawie pisemnej dyspozycji,
h) dostęp do historii operacji wykonywanych przelewów bankowych w trakcie obowiązywania umowy,
i) dostęp do aktualnego salda na każdym rachunku bankowym na wybrany dzień,
j) Wykonawca udostępni w systemie bankowości elektronicznej wyciągi bankowe z rachunków z ustalonym saldem i pełną informacją źródłową o dokonanych operacjach. Wyciągi w formie elektronicznej dostępne będą w systemie bankowości elektronicznej w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu obrotu, najpóźniej do godz.7.30,
k) Wykonawca zapewni wszelkie usługi związane z systemem bankowości elektronicznej łączności z Wykonawcą, w tym m.in. zainstalowanie, wdrożenie, szkolenie użytkowników systemu, serwis, pomoc techniczną we wszystkich jednostkach oraz umożliwi integrację systemu bankowości elektronicznej z systemami finansowo-księgowymi funkcjonującymi w tych jednostkach, na wniosek Zamawiającego,

F) wydawanie blankietów czeków gotówkowych.

1.2 Możliwość dysponowania wolnych środków pieniężnych powyżej kwoty 10.000,- zł. znajdujących się na rachunku bieżącym budżetu gminy na lokatach terminowych typu Overnigt, pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego, automatycznie tj. bez dodatkowych formalności, na koniec dnia. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego, jednak nie później niż do godz. 7.30. Uruchomienie, jak również rezygnacja z tej opcji odbędzie się na pisemny wniosek Zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat. Oprocentowanie będzie liczone jako dzienna stawka WIBID 1M plus stała marża banku.

1.3. Możliwość udzielenia w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Miejską w uchwale budżetowej. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym:

a) zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, bez innych dodatkowych warunków oraz dokumentów (przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy na deklaracji wekslowej),
b) każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,
c) oprocentowanie kredytu na rachunku bieżącym oparte będzie o zmienną stawkę bazową WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca przed rozpoczęciem okresu kredytowania, powiększoną o stałą marżę banku na podstawie złożonej oferty,
d) odsetki będą naliczane od kwoty faktycznego zadłużenia, Wykonawca nie będzie pobierać opłat bankowych od zaangażowania kredytu tj. salda niewykorzystanej części kredytu,
e) odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wysokości i terminu zaciągania
kredytu w rachunku bieżącym.

1.4.Pozostałe usługi bankowe:

a) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń,
b) przyjmowanie i przechowywanie w depozycie banku przedmiotów i dokumentów,
c) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych,:
- środki na rachunkach bankowych podlegające kapitalizacji miesięcznej i miesięcznemu okresowi odsetkowemu oprocentowane będą według zmiennej stopy procentowej WIBID 1 M dla depozytów jednomiesięcznych plus stała marża banku;
- skapitalizowane odsetki bankowe będą automatycznie przekazywane w rozliczeniu na koniec każdego miesiąca kalendarzowego bezpośrednio na rachunki bankowe, z których pochodzą kwoty podlegające kapitalizacji,
d) lokowanie środków na negocjowanych lokat terminowych, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania środków w innych bankach ustalanych na zasadach rynkowych,

Dodatkowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu:

1. Wykonawca zapewni kompleksową obsługę Zamawiającego w oddziale, placówce, filii lub agencji na terenie miasta Łeby.
2. Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych oraz zmiana karty wzorów podpisów bez prowizji i opłat,
3. Przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych Zamawiającego i osób trzecich na rachunki Zamawiającego bez prowizji i opłat,
4. Wypłaty gotówkowe dokonane przez Zamawiającego ze wszystkich rachunków Zamawiającego bez prowizji i opłat,
5. Przelewy dokonywane przez Zamawiającego wewnątrz banku pomiędzy rachunkami Gminy i jej jednostkami organizacyjnymi bez prowizji i opłat,
6. Wykonawca nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Miejskiej Łeba i jej jednostek żadnych innych opłat, niż określone w opisie przedmiotu zamówienia,
7. Zamawiający wymaga, aby bank stosował warunki podane w ofercie, dotyczące opłat i oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby tych podmiotów wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych podmiotów, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach wskazanych w ofercie Wykonawcy.

2. Termin wykonania zadania:

od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2021 roku (4 lata).

3. Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

a) wypełniony podpisany załącznik Nr 1 – Formularz,
b) podpisany załącznik Nr 2
c) aktualny odpis z właściwego rejestru poświadczony za zgodność z oryginałem, wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (kserokopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem).

4. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 12 listopada 2017 r. r. do godz. 1200 w Urzędzie Miejskim w Łebie, 84-360 Łeba, ul. Kościuszki 90,
w sekretariacie Urzędu, w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny
widnieć nazwa i adres Wykonawcy oraz tytuł zadania „Wybór banku do prowadzenia bankowej
obsługi budżetu Gminy Miejskiej Łeba”
Oferty złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: cena = 100%, z tym, że:
1) cena obsługi bankowej = 70%
2) oprocentowanie środków na rachunkach = 10%
3) oprocentowanie kredytu – 10%
4) oprocentowanie lokaty Overnight - 10%

Cena zostanie ustalona na podstawie poniższych (szacunkowych) parametrów:
Liczba prowadzonych rachunków bankowych – 23,
Saldo środków własnych na rachunkach bankowych – 500.000,00 zł,
Kredyt w rachunku bieżącym – 1.000.000,00 zł, średnie wykorzystanie kredytu – 800.000,00 zł,
Wpłaty gotówkowe posiadacza rachunku i osób trzecich (szacunkowa wartość w okresie jednego roku) – 1.500.000,00 zł,
Wypłaty gotówkowe (szacunkowa wartość w okresie jednego roku) – 500.000,00 zł,
Przelewy do innych banków (szacunkowa liczba w okresie jednego roku)– 8.500 szt.,
Liczba wyciągów bankowych (szacunkowa liczba w okresie jednego roku) – 1.000 szt,
Liczba czeków gotówkowych – 250 szt/rok,
Wykonywanie czynności (operacji) związanych z obsługą masową na ok. 2.000 kont – szacunkowa liczba operacji w okresie jednego roku - 8.000
Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z bankami, które złożyły najkorzystniejsze oferty.

6. Pozostałe informacje dodatkowe:

CPV: 66110000-4 Usługi bankowe

7. Osoba do kontaktów:

Anna Mantek tel. 0-59 8661-527

8. Zamówienie zostanie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2017, poz. 1579 z poźn. zm.) oraz zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane realizowanych na rzecz Gminy Miejskiej Łeba oraz konkursów o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro" - Zarządzenie Burmistrza Miasta Łeby Nr 50/2014 z 24.04.2014 r. oraz 27/2015 z 08.04.2015 r.


 

Dokonuje się sprostowania w pkt 4 zaproszenia do składania ofert w zakresie terminu składania Ofert. Obowiązujący termin to 12 grudnia 2017 r. Pozostałe zapisy zaproszenia pozostają bez zmian.

Załączniki

odpowiedz-BS.pdf

Data: 2017-12-11 13:17:54 Rozmiar: 118.53k Format: .pdf Pobierz

zapytanie-BS.pdf

Data: 2017-12-11 13:17:54 Rozmiar: 52.82k Format: .pdf Pobierz

odpowiedz PKO BP 05 12 2017.pdf

Data: 2017-12-05 14:55:40 Rozmiar: 645.94k Format: .pdf Pobierz

pismo PKO 01 12 2017.pdf

Data: 2017-12-05 14:55:40 Rozmiar: 935.94k Format: .pdf Pobierz

zapytanie ofertowe 2018-2021.pdf

Data: 2017-11-27 13:41:48 Rozmiar: 2.63M Format: .pdf Pobierz

zal.2 oświadczenie.odt

Data: 2017-11-27 13:41:48 Rozmiar: 13.58k Format: .odt Pobierz

zal 1 oferta.odt

Data: 2017-11-27 13:41:48 Rozmiar: 16.94k Format: .odt Pobierz

RB-Z za 3 kw 2017.pdf

Data: 2017-11-27 13:41:48 Rozmiar: 97.27k Format: .pdf Pobierz

RB-NDS za 3 kw 2017.pdf

Data: 2017-11-27 13:41:48 Rozmiar: 172.03k Format: .pdf Pobierz

RB-28S za 3 kw 2017 r.pdf

Data: 2017-11-27 13:41:48 Rozmiar: 946.92k Format: .pdf Pobierz

RB-27S za 3 kw 2017 r.pdf

Data: 2017-11-27 13:41:48 Rozmiar: 699.71k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 302
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Mantek
Czas wytworzenia: 2017-11-27 13:41:48
Czas publikacji: 2017-12-13 15:40:24
Data przeniesienia do archiwum: 2018-06-19