Wersja archiwalna

Obwieszczenie Pp.6733.9.5.2017.JR

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łeby o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 49, art. 73 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. z dnia 8 czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z dnia 11 maja 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamia się o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 0,4kV wraz z zabudową szafy pomiarowej na działkach numer: 240/56, 240/68, 240/92, 240/54, 240/85, 223/2, 221 obr.2 położonych w Łebie.

Wnioski i uwagi można zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Łebie, ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba, pok. 8, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Liczba odwiedzin : 158
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Retman
Czas wytworzenia: 2017-11-27 15:27:57
Czas publikacji: 2017-11-27 15:27:57
Data przeniesienia do archiwum: 2018-06-19