Wersja archiwalna

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu GMiI.271.1.2017.WG Na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Rodzaj ogłoszenia - Zamówienie publiczne | Data składania ofert -

Czas wytworzenia ogłoszenia - 2017-11-28 11:05:56 | Osoba odpowiedzialna - Kleina Grzegorz

Burmistrz Miasta Łeby działając w imieniu Gminy Miejskiej Łeba i na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 3 złożona przez  Konsorcjum Firm:

  1. Usługi Sanitarno-Transportowe SANIPOL S.C.

          Ul. Nowęcińska 31a, 84-360 Łeba

  1. REMONDIS Sp z o.o.

          Ul. Zawodzie 16,02-901 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 3) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ), którymi były: cena ofertowa brutto i częstotliwość odbiorów odpadów o kodzie 150107 zebranych w sposób selektywny.

Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w Rozdz.XIII pkt 1 SIWZ.

Ponadto Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby  i  adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:    

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena ofertowa brutto

[zł]

 

Dodatkowa ilość odbiorów odpadów o kodzie 150107 zebranych w sposób selektywny

Liczba
punktów w  kryterium

„Cena ofertowa brutto”

 

Liczba
punktów w  kryterium „
częstotliwość odbiorów odpadów o kodzie 150107 zebranych w sposób selektywny

Łączna liczba punktów

1.

LUKAS Łukasz Gniedziejko

ul. Zwycięstwa 7, 84-300 Lębork

2.903.040,00

 

12

45,76

 

30,00

75,76

2.

ELWOZ Sp. z o.o.

ul. Szklana 44,83-334 Miechucino

2.592.000,00

 

9

51,25

 

22,50

73,75

3.

Usługi Sanitarno-Transportowe SANIPOL S.C.

Ul. Nowęcińska 31a, 84-360 Łeba

REMONDIS Sp z o.o.

Ul. Zawodzie 16,02-901 Warszawa

2.214.000,00

 

 

 

16

60,00

 

 

 

40,00

100

INFORMACJA O WYKONAWCACH KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZEMI

Zamawiający zawiadamia, że z postępowania nie został wykluczony żaden z Wykonawców.

 

INFORMACJA O WYKONACACH  KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców:

Nazwa Wykonawcy LUKAS Łukasz Gniedziejko

Uzasadnienie faktyczne i prawne : Wykonawca nie wniósł wadium pomimo żądania Zamawiającego - art.89 ust.1 pkt 7b Pzp

                       

                                                                                                                                            (-) Andrzej Strzechmiński

                                                                                                                                               Burmistrz Miasta Łeby

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Liczba odwiedzin : 358
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Kleina
Osoba odpowiedzialna za informację : Grzegorz Kleina
Czas wytworzenia: 2017-11-28 11:05:56
Czas publikacji: 2017-11-28 11:05:56
Data przeniesienia do archiwum: 2017-12-12