Wersja archiwalna

Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 9b' ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938/ Gmina Miejska Łeba reprezentowana przez Burmistrza Miasta Łeby ogłasza z dniem 13 grudnia 2017 roku konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Łeba.

 • Organizatorem konkursu jest Gmina Miejska Łeba z siedzibą w Łebie przy ul.Kościuszki 90.
 • Do składania ofert i uczestnictwa w konkursie zaprasza się podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej /tekst jedn. Dz. U z 2016 r. poz. 1638/.
 • Termin realizacji ww. programu zdrowotnego: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 r. i od dnia 01.09.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
 • Przedmiotem konkursu jest świadczenie bezpłatnych usług w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Łeba w ramach ambulatorium ogólnolekarskiego wraz z gabinetem zabiegowym pielęgniarskim, zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu.
 • Miejsce realizacji zadania: 84 – 360 Łeba, ul.Pocztowa 10.
 • Zasady realizacji świadczeń, wymagania stawiane świadczeniodawcy, zasady przeprowadzenia konkursu oraz informacje o wymaganej dokumentacji ofertowej zostały określone w Szczegółowych warunkach konkursu na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Łeba.
 • Dokumentację ofertową należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Łeba, w biurze obsługi klienta lub sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łebie, ul.Kościuszki 90, codziennie w godz. 8.00 – 15.00.
 • Termin składania ofert upływa 28.12.2017 r. do godz. 13.00 /dla ofert przesłanych pocztą terminem wiążącym jest data wpływu do Urzędu, a nie data nadania/.
 • Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie informacji zamieszczonej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łebie oraz na stronie internetowej www.lebabip.pl.
 • Szczegółowe warunki konkursu, formularz zgłoszeniowy i ofertowy, oświadczenie, arkusz sprawozdawczy można odebrać osobiście w pok. nr 11A Urzędu Miejskiego w Łebie, ul.Kościuszki 90 lub pobrać w formie elektronicznej ze strony internetowej Urzędu www.lebabip.pl.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu oraz zmiany terminu jego rozstrzygnięcia bez podania przyczyn.

Załączniki

Szczegółowe warunki konkursu.pdf

Data: 2017-12-13 15:55:01 Rozmiar: 84.91k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o konkursie 2017.pdf

Data: 2017-12-13 15:55:01 Rozmiar: 63.69k Format: .pdf Pobierz

Formularz zgłoszeniowy.pdf

Data: 2017-12-13 15:55:01 Rozmiar: 54.58k Format: .pdf Pobierz

Formularz zgłoszeniowy.doc

Data: 2017-12-13 15:55:01 Rozmiar: 17k Format: .doc Pobierz

Formularz ofertowy.pdf

Data: 2017-12-13 15:55:01 Rozmiar: 46.95k Format: .pdf Pobierz

Formularz ofertowy.doc

Data: 2017-12-13 15:55:01 Rozmiar: 23.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 211
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Wioletta Morawiak
Czas wytworzenia: 2017-12-13 15:55:01
Czas publikacji: 2017-12-13 15:55:01
Data przeniesienia do archiwum: 2018-06-19