Wersja archiwalna

Obwieszczenie Pp.6733.9.9.2017.JR - o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwiesz czenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. z dnia 8 czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z dnia 11 maja 2017r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamia się, że w dniu 15.12.2017 roku wydano decyzję Burmistrza Miasta Łeby znak: Pp.6733.9.2017.JR o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 0,4kV wraz z zabudową szafy pomiarowej na działkach numer: 240/56, 240/68, 240/92, 240/54, 240/85, 223/2, 221 obr.2 położonych w Łebie.

Pouczenie
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Od przywołanej na wstępie decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łeby, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Liczba odwiedzin : 197
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Retman
Czas wytworzenia: 2017-12-19 14:13:42
Czas publikacji: 2017-12-19 14:13:42
Data przeniesienia do archiwum: 2018-06-19