Wersja archiwalna

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łeby o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby dla terenu zlokalizowanego na zakończeniu ul. Nadmorskiej oraz prognozy oddziaływania ustaleń w/w planu na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. z dnia 22 czerwca 2017r., Dz.U. z 2017r. poz. 1405) oraz uchwały Rady Miejskiej w Łebie Nr XII/144/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łeby dla terenu zlokalizowanego na zakończeniu ul. Nadmorskiej zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby dla terenu zlokalizowanego na zakończeniu ul. Nadmorskiej wraz z prognozą oddziaływania ustaleń w/w planu na środowisko, w dniach:

od 18 stycznia do 13 lutego 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łebie, pokój nr 8 w godzinach od 9:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu 25 stycznia 2018r. w siedzibie Urzędzie Miejskim w Łebie, Łeba ul. Kościuszki 90, pokój nr 1, o godzinie od 11:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Łeby lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@leba.eu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2018r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Pisma należy kierować na adres: Urząd Miejski w Łebie, 84-360 Łeba ul. Kościuszki 90.

Burmistrz Miasta Łeby Andrzej Strzechmiński

Liczba odwiedzin : 240
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Retman
Czas wytworzenia: 2018-01-05 16:02:25
Czas publikacji: 2018-01-05 16:02:25
Data przeniesienia do archiwum: 2018-06-19