Wersja archiwalna

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - utrzymanie zieleni

Rodzaj ogłoszenia - Zamówienie publiczne | Data składania ofert -

Czas wytworzenia ogłoszenia - 2018-01-10 15:20:02 | Osoba odpowiedzialna - Siwczyński Wojciech

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta Łeby w latach 2018-2019”.

1. Działając na podstawie art. 92 Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r.

poz. 1579 z późn. zm) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

"Ogród Twoich Marzeń" Teresa Szpilewicz, Kębłowo Nowowiejskie 35, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

Uzasadnienie wyboru:

Oferta uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami w SIWZ.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty:1

Nazwa wykonawcy: "Ogród Twoich Marzeń" Teresa Szpilewicz

Adres Wykonawcy: Kębłowo Nowowiejskie 35, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

Liczba pkt. w kryterium cena: 60

Liczba pkt. w kryterium doświadczenie wykonawcy : 40

Łączna liczba punktów : 100

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający

informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający

informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną za potwierdzeniem otrzymania przez Wykonawcę.

Informacja podlega publikacji na stronie BIP: www.lebabip.ploraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Otrzymują:

 

 

1. Teresa Szpilewicz "Ogród Twoich Marzeń", Kębłowo 35, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

 

Liczba odwiedzin : 330
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Wojciech Siwczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Wojciech Siwczyński
Czas wytworzenia: 2018-01-10 15:20:02
Czas publikacji: 2018-01-10 15:20:02
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-03