Wersja archiwalna

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Pp.6733.10.8.2017.JR

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łeby O POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z dnia 11 maja 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1073), Burmistrz Miasta Łeby zawiadamia strony postępowania, że w sprawie inwestycji celu publicznego w Łebie polegającej na budowie linii kablowej 0,4kV na działkach numer: 133, 134/4, 136/1, 137/3, 138/1, 139/4, 139/5, 140/4, 140/5 obr.1 położonych w Łebie wydano następujące postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego:

  • Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego – post. DU.942.1.155.2017.MZ-K z dnia 20.12.2017r.,
  • Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków- post. ARD.5151.214.2017.PK z dnia 21.12.2017r.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowych postanowień w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łebie, przy ul. Kościuszki 90, pokój nr 8 w godzinach pracy Urzędu, zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pp.6733.10.8.2017.JR

Liczba odwiedzin : 115
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Retman
Czas wytworzenia: 2018-01-12 10:34:17
Czas publikacji: 2018-01-12 10:34:17
Data przeniesienia do archiwum: 2018-06-19