Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy, że na podstawie art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) na przedsiębiorcach korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ciąży obowiązek wniesienia opłaty za korzystanie z tych zezwoleń. Opłata wnoszona jest na rachunek gminy (BS Łeba 66 9324 0008 0000 0202 2000 0010) w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem. Opłata może być wniesiona jednorazowo w terminie do dnia 31 stycznia lub w trzech równych ratach, z terminami płatności do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia opłatę dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Jeżeli w roku 2018 zezwolenie traci ważność, całą opłatę proporcjonalną należy wpłacić w terminie do 31 stycznia 2018 r.

Zgodnie z art. 111 ust. 4 przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia roku następnego, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie w roku poprzednim.

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

  1. 37.500,- zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
  2. 37.500,- zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
  3. 77.000,- zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła powyższych wartości, wnoszą opłatę w wysokości:

  1. 525,- zł - na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo
  2. 525,- zł - na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu
  3. 2.100,- zł - na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Uwaga!
Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5a wspomnianej ustawy zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.

Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5b wspomnianej ustawy zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Zgodnie z art. 18 ust. 13 ustawy przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w ust. 12 pkt 5, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po 6 miesiącach od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Zgodnie z art. 18 ust. 14 ustawy przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur (tzw. drinki), z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwoleń, o których mowa w ust. 3 pkt 3 (czyli zezwoleń na sprzedaż napojów o zawartości powyżej 18% zawartości alkoholu).

Załączniki

oswiadczenie-o-wartosci-sprzedazy-alkoholu.pdf

Data: 2018-01-15 12:08:52 Rozmiar: 34.07k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 310
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Wioletta Morawiak
Czas wytworzenia: 2018-01-15 12:08:52
Czas publikacji: 2018-01-15 12:08:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak