Wersja archiwalna

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Pp.6733.2.2.2018.JR

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łeby o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 1 i 4, art. 73 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r (tj. z dnia 8 czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z dnia 11 maja 2017r. Dz.U.z 2017. poz. 1073), zawiadamia się o wszczęciu na wniosek Gminy Miejskiej Łeby, w imieniu której wystąpił P. Grzegorz Kleina, postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Łebie na działkach numer: 841/9, 824/2, 836/8, 1697, 1699, 1701 obr.1. Wnioski i uwagi można zgłaszać w w Urzędzie Miejskim w Łebie, ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba, pok. 8, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Liczba odwiedzin : 167
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Retman
Czas wytworzenia: 2018-01-19 11:48:57
Czas publikacji: 2018-01-19 11:48:57
Data przeniesienia do archiwum: 2018-06-19