Wersja archiwalna

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców miasta Łeby wraz z stacją doczyszczania odpadów przy RIPOK- kompostownia Łeba"

                                                                   Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

    Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257), oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1405 ze zm.),
                                                                                                  zawiadamiam,
że na wniosek Green Management Group Sp. z o.o. występującego poprzez pełnomocnika Panią Magdalenę Mroczek (data wpływu wniosku 28.12.2017r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą : "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców miasta Łeby wraz z stacją doczyszczania odpadów przy RIPOK- kompostownia Łeba" planowanego do realizacji w obszarze nieruchomości przy ul. Wspólnej 1 w Łebie.
    Niniejszy wniosek zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych Centrum Informacji o Środowisku, prowadzonym na stronie internetowej www.ekoportal.gov.pl pod numerem karty:   1/2018.
Na działkach inwestycyjnych planuje się budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) w Łebie wraz z obiektami towarzyszącymi i stacji doczyszczania surowców wtórnych i innych odpadów zbieranych selektywnie.
Analizowany obszar inwestycji położony jest na terenie Gminy Miejskiej Łeba w powiecie lęborskim.
    W związku z powyższym, zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) organem właściwym do prowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Łeby.
    Ponadto informuję, że na podstawie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), Burmistrz Miasta Łeby wystąpi do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku o opinię, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego określenia zakresu raportu.
    Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łebie, ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba, pok. nr 6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Strony postępowania mają prawo do składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu, a organem własciwym do ich rozpatrzenia jest Burmistrz Miasta Łeby.
    Wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej.
Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu Postępowania Administracyjnego do terminów załatwienia spraw nie wlicza się terminów przewidywanych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności oraz okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opoźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Liczba odwiedzin : 172
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Wojciech Siwczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Wojciech Siwczyński
Czas wytworzenia: 2018-01-31 07:54:30
Czas publikacji: 2018-01-31 07:54:30
Data przeniesienia do archiwum: 2018-06-19