Wersja archiwalna

Ogłoszenie o naborze - Program "Czyste powietrze Łeby" (Edycja 2018) - aktualizacja 06.04.2018

Łeba dnia 06-04-2018 r.

Burmistrz Miasta Łeby uprzejmie wyjasnia ,że:

1. Wniosek o dofinansowanie w cz. III powinien zawierać informacje kosztowe. Beneficjent może je uzupełnić bezpośrednio na wniosku w obecności osoby prowadzacej postępowanie lub załaczajac odrębny formularz cenowy według wzoru załączonego do ogłoszenia.

2. W przypadku wszystkich urządzeń grzewczych z wyjątkiem instalacji solarnych moc nominalną urządzenia cz.V wniosku należy podać w [kW]

3. W przypadku kotłów gazowych należy pamiętać ,że zgodnie z Art.29 ust.1 pkt.27 ustawy Prawo budowlane pozwolenia na budowę nie wymaga wykonanie instalacji

elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanych budynków. Wykonanie instalacji gazowych wymaga pozwolenia na budowę. W zwiazku z powyzszym wymaganym załącznikiem do wniosku jest kopia ostatecznego pozwolenia na budowę instalacji gazowej w budynku.

4. Należy wypełnić nie tylko kolumnę "przed modernizacją" w cz.V wniosku ale również kolumne "Po modernizacji" podając w odpowiedniej kolumnie parametry pieca planowanego do zainstalowania.

 

Łeba, dnia 22.02.2018

Burmistrz Miasta Łeby uprzejmie informuje o zmianie Regulaminu Konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018) ogłoszonego przez WFOS w Gdańsku.

Aktualizacja dotyczy zakresu zadań konkursowych tj. w § 3. Regulaminu pn. Zadania konkursowe w pkt. 1 dodano elektryczne urządzenie grzewcze do źródeł ciepła mogących zastąpić urządzenia zasilane paliwami stałymi (węglem i koksem).

Przedmiotowe uzupełnienie wychodzi naprzeciw projektowi zmian taryf za energię elektryczną  tj. zapowiadanemu wprowadzeniu taryfy antysmogowej.

Ze względu na proponowaną zmianę zaktualizowany został Regulamin konkursu , którego nową wersję zamieszcono w niniejszym ogłoszeniu. Zmianie ulega również tabela "Wyciag z zasad dofinansowania przedsiewzięć polegających na wymianie źródeł ciepła" (wersja 21.02.2018)

 

 

Łeba , dnia 2018-02-19

Działając na podstawie § 6 ust.1 „Regulaminu w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu miasta Łeby dla podmiotów uprawnionych na dofinansowanie zadań związanych z wymiana starego źródła ciepła na nowe – ekologiczne” zwanego dalej „Regulaminem” stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/209/2016 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 18 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Pom. poz. 1618) Burmistrz Miasta Łeby

Ogłasza nabór

na przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć polegających na  wymianie starego źródła ciepła na nowe – ekologiczne (zakup i montaż urządzeń grzewczych) w ramach programu „Czyste powietrze Łeby” (Edycja 2018) zgodnie z postanowieniami w/w regulaminu.

Rodzaje inwestycji objętych naborem w konkursie „Czyste powietrze Łeby” (Edycja 2018) oraz warunki udzielenia i wysokość dotacji przedstawiono w poniższej tabeli stanowiącej wyciąg z Regulaminu.

Wnioskodawcy mogą skorzystać z dodatkowego dofinansowania z programu finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku „Czyste powietrze Pomorza (Edycja 2018)”. Rodzaje inwestycji objętych naborem w konkursie „Czyste powietrze Pomorza” (Edycja 2018) oraz warunki udzielenia i wysokość dotacji przedstawiono w poniższej tabeli stanowiącej wyciąg z ogłoszenia o naborze wniosków.

Zastrzega się ,że warunki udzielenia dotacji z WFOŚ na realizacje przedsięwzięć w ramach programu „Czyste powietrze Pomorza (Edycja 2018)” oraz termin składania wniosków mogą ulec zmianie o czym Burmistrz Miasta poinformuje zainteresowanych w takim samym trybie jak w przypadku ogłoszenia o naborze.

Wniosek o dofinansowanie podpisany przez osobę uprawnioną należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Łebie (ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba) w formie pisemnej według wzoru określonego w załączniku do Regulaminu oraz niniejszego ogłoszenia wraz z wymienionymi w nim załącznikami. Wniosek należy złożyć w 1 egzemplarzu. W przypadku złożenia kserokopii dokumentów, wymagane jest przedłożenie ich oryginałów do wglądu.

Wnioski należy składać w terminie do dnia: 16 kwietnia 2018 r.

Wnioski ,które wpłyną po terminie oraz wnioski niekompletne zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Rozstrzygnięcie konkursu planuje się do dnia: 2 lipca 2018 r.

Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpłynięcia kompletnego wniosku do Urzędu Miejskiego w Łebie. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania w terminie wniosku za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.

(-) Andrzej Strzechmiński

Burmistrz Miasta Łeby

                                                                    WYCIĄG Z ZASAD DOFINANOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ POLEGAJACYCH

                                                                                                         NA WYMIANIE ŹRÓDEŁ CIEPŁA (WERSJA 21.02.2018 r.)

 

1.

 

Nazwa Programu

Czyste powietrze Pomorza

(Edycja 2018)

Czyste powietrze Łeby

(Edycja 2018)

2.

Inwestycje podlegające wsparciu

Modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym ze źródeł ciepła wymienionych w lp.3

 

Przedsięwzięcia polegające na  wymianie starego źródła ciepła na nowe – ekologiczne (zakup i montaż urządzeń grzewczych)

3.

Źródła ciepła i prace towarzyszące finansowane w ramach Programu:

Kotły opalane gazem

TAK

TAK

Kotły opalane olejem opałowym

TAK

TAK

Pompy ciepła

TAK

TAK

Kolektory słoneczne

NIE

TAK

Kotły elektryczne

TAK

TAK

Kotły opalane biomasą

Tylko spełniające wymagania dla kotłów na paliwo stałe

5 klasy

TAK

Podłączenie do sieci ciepłowniczej

TAK

NIE DOTYCZY

4.

Dopuszczalne formy własności obiektów w których ma być realizowany Program:

osoby fizyczne

TAK

TAK

jednostki samorządu terytorialnego

TAK

NIE DOTYCZY

wspólnoty mieszkaniowe

TAK

TAK

osoby prawne

podmioty realizujące zadania z zakresu gospodarki komunalnej (zaopatrzenia w ciepło)

TAK

przedsiębiorcy

NIE

TAK

5.

Sposób użytkowania obiektów w których dopuszczalna jest realizacja projektu

budynki mieszkalne

TAK

TAK

budynki usługowe

NIE

NIE

budynki dla sektora rolnego

NIE

wyłącznie dla budynków związanych z prowadzoną działalnością rolniczą

6.

Stan realizacji zadań finansowanych w ramach Programu

zadania

nierozpoczęte

zadania nie zrealizowane

przed złożeniem wniosku

7.

Kryteria wyboru zadań

Dofinansowane będą zadania przyczyniające się do obniżenia zanieczyszczenia środowiska poprzez redukcję emisji substancji szkodliwych do atmosfery

Dofinansowanie dotyczy tylko zadań , które osiągną efekt ekologiczny.

Wnioski rozpatrywane wg wielkości efektu ekologicznego deklarowanego do osiągnięcia a w przypadku wniosków o takim samym efekcie – data i godzina wpływu wniosku.

8.

Maksymalna wysokość dotacji z zastrzeżeniem lp.9-11 nie więcej niż:

Kotły opalane gazem

5.000 zł dla pojedynczego odbiorcy

12.500 zł dla budynków wielorodzinnych

nie określa się

Kotły opalane olejem opałowym

5.000 zł dla pojedynczego odbiorcy

12.500 zł dla budynków wielorodzinnych

nie określa się

Kotły opalane biomasą

5.000 zł dla pojedynczego odbiorcy

12.500 zł dla budynków wielorodzinnych

nie określa się

Pompy ciepła

10.000 zł

nie określa się

Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej z przyłączami:

30.000 zł

na 1 węzeł o mocy do 30 kW

50.000 zł

na 1 węzeł o mocy pow. 30 kW

NIE DOTYCZY

Elektryczne urządzenia grzewcze na potrzeby ogrzewania budynków

1.000 zł

na jedno urzadzenie wraz z instalacją

nie określa się

9.

Maksymalny poziom dofinansowania:

30% kosztów kwalifikowanych

50% kosztów kwalifikowanych

10.

Łączna kwota dofinansowania dla jednego wnioskodawcy nie większa niż:

300.000 zł

4.000 zł

11.

Wymagany udział własny Wnioskodawcy:

min. 5% kosztów kwalifikowanych

nie określa się

12.

Koszty kwalifikowane zadania:

dokumentacja

TAK

NIE

nadzór techniczny

TAK

NIE

demontaż istniejącego źródła ciepła

TAK

NIE

zakup fabrycznie nowych źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem

TAK

TAK

wykonanie instalacji wewnętrznej c.o.

TAK

NIE

wykonanie instalacji wewnętrznej c.w.u.

TAK

NIE

wykonanie instalacji elektrycznej związanej z montażem ogrzewania elektrycznego

TAK

NIE

roboty wykonane siłami własnymi odbiorcy ostatecznego

NIE

NIE

13.

Wyłączenia z możliwości uzyskania dofinansowania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--

Dofinansowanie nie może dotyczyć budynków wykorzystywanych wyłącznie pod działalność gospodarczą.

Dofinansowanie nie przysługuje dla instalacji w nowo wybudowanych budynkach.

Dofinansowanie nie przysługuje do przenośnych źródeł energii, podgrzewaczy przepływowych i podgrzewaczy pojemnościowych elektrycznych lub gazowych nie współpracujących z kotłami c.o. oraz tradycyjnych kotłów rusztowych, których nośnikiem energii jest węgiel, koks czy miał węglowy (kotły ze spalaniem górnym, kotły ze spalaniem dolnym).

Załączniki

Informacja kosztowa.doc

Data: 2018-04-06 08:20:05 Rozmiar: 31k Format: .doc Pobierz

2. Regulamin_CZP_2018_aktualizacja.pdf

Data: 2018-02-22 13:58:36 Rozmiar: 319.48k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVII.209.2016 (Dz. Urz. Woj. Pom. 2016.1618).pdf

Data: 2018-02-19 12:36:51 Rozmiar: 558.47k Format: .pdf Pobierz

Wniosek o dofinansowanie_wymiana źródła ciepła.pdf

Data: 2018-02-19 12:36:51 Rozmiar: 323.34k Format: .pdf Pobierz

Wniosek o dofinansowanie_wymiana źródła ciepła.xls

Data: 2018-02-19 12:36:51 Rozmiar: 65.5k Format: .xls Pobierz
Liczba odwiedzin : 918
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Kleina
Osoba odpowiedzialna za informację : Grzegorz Kleina
Czas wytworzenia: 2018-02-19 12:36:51
Czas publikacji: 2018-04-06 08:43:35
Data przeniesienia do archiwum: 2018-04-17