Postępowanie dowodowe w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - Pp.6733.2.6.2018.JR

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. z dnia 8 czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam, że tut. organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Łebie na działkach numer: 841/9, 824/2, 836/8, 1697, 1699, 1701 obr.1.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że przepis art. 10 § 1 k.p.a. jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Zachęcam więc do skorzystania z ww. uprawnienia w dniu 26.02.2018r. i przybycie w tym celu do siedziby tut. Urzędu o godz. 09.00, pokój nr 8.

Pp.6733.2.6.2018.JR

Liczba odwiedzin : 81
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Retman
Czas wytworzenia: 2018-02-20 15:33:55
Czas publikacji: 2018-02-20 15:33:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak