Postanowienia dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Pp.6733.2.8.2018.JR

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z dnia 11 maja 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1073), Burmistrz Miasta Łeby zawiadamia strony postępowania, że w sprawie inwestycji celu publicznego w Łebie polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Łebie na działkach numer: 841/9, 824/2, 836/8, 1697, 1699, 1701 obr.1 wydano następujące postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego:

  • Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego – post. DU.942.1.17.2018.MZ-K z dnia 13.02.2018r.,
  • Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – post. GD.RPP.611.586.2018.IJ z dnia 15.02.2018r.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowych postanowień w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łebie, przy ul. Kościuszki 90, pokój nr 8 w godzinach pracy Urzędu, zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pp.6733.2.8.2018.JR

Liczba odwiedzin : 147
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Retman
Czas wytworzenia: 2018-02-20 15:37:29
Czas publikacji: 2018-02-20 15:37:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak