W sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego na kadencję 2018 - 2023

Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) podaje się do publicznej wiadomości treść zarządzenia Wojewody Pomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018 – 2023 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 26 lutego 2018 r. poz. 671)

ZARZĄDZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018 – 2023

Na podstawie art. 373 i 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) - po porozumieniu z Komisarzami Wyborczymi w Gdańsku i Słupsku zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się liczbę radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018-2023, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, w każdej gminie województwa pomorskiego najpóźniej na 4 miesiące przed upływem kadencji.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Zarządzenie z załacznikiem

Załączniki

obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o liczbie radnych (skan).(3892407_3208022).pdf

Data: 2018-03-01 10:58:15 Rozmiar: 526.92k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 169
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Dariusz Drelich
Czas wytworzenia: 2018-02-21 00:00:00
Czas publikacji: 2018-03-01 10:58:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak