Wersja archiwalna

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych umowa na zastępstwo

Burmistrz Miasta Łeby

ogłasza  nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych umowa na zastępstwo

Planowane zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu – marzec/kwiecień

I. Wymagania niezbędne:
1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Wykształcenie wyższe (I lub II stopnia)  o kierunkach lub specjalnościach: ekonomia, administracja, zarządzanie, prawo lub inne  umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku objętym naborem.
4. Staż pracy - co najmniej 1 rok przy wykonywaniu podobnych czynności.
5. Brak skazania za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Nieposzlakowana opinia.
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:
1. Bieżące monitorowanie dostępności środków zewnętrznych na realizację projektów Gminy Miejskiej Łeba.
2. Obsługa, monitoring i koordynacja w zakresie przygotowania i rozliczenia projektów realizowanych przez Gminę  i współfinansowanych ze środków funduszy zewnętrznych.
3. Prowadzenie statystyk w zakresie określonym przez przepisy unijne i krajowe, a także instytucje zarządzające środkami pomocowymi.
4. Udzielanie informacji np. organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom i przedsiębiorcom itp. o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych.
5. Prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych realizowanych przez Gminę oraz współpraca z innymi stanowiskami w zakresie przygotowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych i podprogowych.

III. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej działalności zawodowej.

IV. Przebieg postępowania w sprawie naboru:
Wymagane dokumenty należy składać w formie papierowej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych – umowa na zastępstwo" w biurze obsługi klienta Urzędu Miejskiego w Łebie, lub wysłać na adres Urzędu Miejskiego, 84 – 360 Łeba, ul. Kościuszki 90, w  terminie do dnia 27 marca 2018 r. r. do godz.15.00.

V. Informacje dodatkowe:
1. Złożone dokumenty muszą być podpisane i opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016 poz. 902 ze zm.)”.
2.  Burmistrz Miasta Łeby zastrzega, że skontaktuje się z wybranymi kandydatami.
3. Wybrany kandydat, w przypadku zatrudnienia zobowiązany będzie do uzupełnienia dokumentów aplikacyjnych oraz doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny".

Liczba odwiedzin : 277
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Łakis Grażyna
Czas wytworzenia: 2018-03-14 08:49:21
Czas publikacji: 2018-04-26 15:44:48
Data przeniesienia do archiwum: 2018-05-30