Postanowienia dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Pp.6733.3.7.2018.JR

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łeby O POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z dnia 11 maja 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1073), Burmistrz Miasta Łeby zawiadamia strony postępowania, że w sprawie inwestycji celu publicznego w Łebie polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy ø 110 mm wraz z uzbrojeniem i niezbędnymi przyłączami na działkach numer: 240/68, 240/85, 240/54, 240/10, 240/82, 221 obr.2 położonych w Łebie wydano następujące postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego:

  • Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego – post. DU.942.1.25.2018.MZ-K z dnia 05.03.2018r.,
  • Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – post. GD.RPP.611.1167.2018.SZ z dnia 06.03.2018r.
  • Dyrektor Urzędu Morskiego – post. NP-pas-60/177/18 z dnia 23.02.2018r.,

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowych postanowień w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łebie, przy ul. Kościuszki 90, pokój nr 8 w godzinach pracy Urzędu, zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Liczba odwiedzin : 82
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Retman
Czas wytworzenia: 2018-03-12 14:43:06
Czas publikacji: 2018-03-22 14:43:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak