Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Pp.6733.5.3.2018.JR)

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 1 i 4, art. 73 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, ze zmianami) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.z 2017. poz. 1073, ze zmianami), zawiadamia się o wszczęciu na wniosek Krzysztofa Rzeszutko działającego w imieniu  ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie, 75-250 Koszalin ul. Morska 10, postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz z zabudową złączy kablowych na działkach numer: 822/10, 1737, 824/1, 827/3, 828/5, 828/35 obr.1 położonych w Łebie.

Wnioski i uwagi można zgłaszać w w Urzędzie Miejskim w Łebie, ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba, pok. 8, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego  w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Liczba odwiedzin : 142
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Retman
Czas wytworzenia: 2018-05-17 15:43:52
Czas publikacji: 2018-05-17 15:43:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak