Zakończenie postępowania w sprawie lokalizacji linii kablowej 0,4kV (Pp.6733.5.7.2018.JR)

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tj Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, ze zmianami) zawiadamiam, że tut. organ lokalizacyjny zakończy postępowanie dowodowe w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz z zabudową złączy kablowych na działkach numer: 822/10, 1737, 824/1, 827/3, 828/5, 828/35 obr.1 położonych w Łebie.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że przepis art. 10 § 1 k.p.a. jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Zachęcam więc do skorzystania z ww. uprawnienia w dniu 14.06.2018r. i przybycie w tym celu do siedziby tut. Urzędu o godz. 09.00, pokój nr 8.

Liczba odwiedzin : 110
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Retman
Czas wytworzenia: 2018-05-29 15:39:20
Czas publikacji: 2018-05-29 15:39:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak