Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Pp.6733.5.6.2018.JR)

Zgodnie z art. 49, art. 73 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, ze zmianami), oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, ze zmianami), zawiadamia się o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz z zabudową złączy kablowych na działkach numer: 822/10, 1737, 824/1, 827/3, 828/5, 828/35 obr.1 położonych w Łebie.

Wnioski i uwagi można zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Łebie, ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba, pok. 8, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Liczba odwiedzin : 58
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Retman
Czas wytworzenia: 2018-05-24 00:00:00
Czas publikacji: 2018-05-30 14:32:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak