Wersja archiwalna

Przebudowa z rozbudową ulicy Kościuszki w Łebie na odcinku od Urzędu Miasta do przejazdu kolejowego.

Rodzaj ogłoszenia - Zamówienie publiczne | Data składania ofert - 2018-06-20

Czas wytworzenia ogłoszenia - 2018-06-04 14:20:12 | Osoba odpowiedzialna - Glegoła Marek

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane: Przebudowa z rozbudową ulicy Kościuszki w Łebie na odcinku od Urzędu Miasta do przejazdu kolejowego.
Numer referencyjny: GMiL.271.14.2018.MG
Data zakończenia realizacji zamówienia:2018-11-30
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: data: 2018-06-20, godzina: 11:00
 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa ulicy Kościuszki od Urzędu Miejskiego do przejazdu kolejowego, w tym wykonanie nawierzchni asfaltowej 1565 m2, nawierzchni z elementów kamiennych 6300m2, kanalizacji deszczowej, linii oświetlenia ulicznego, nasadzenia drzew. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 8 do SIWZ (projekt budowlany). Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa przedmiar - Załącznik nr 9 do SIWZ.

Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45231000-5, 45233000-9, 45232410-9

 

Przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje: realizację zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp. Zakres zmówienia nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego i polegać będzie na wykonaniu podobnych robót budowlanych objętych zamówieniem podstawowym, w szczególności: roboty drogowe, instalacje elektryczne, sieci kanalizacji deszczowej. Zamawiający udzieli zamówienia pod warunkiem zaistnienia potrzeby po stronie Zamawiającego oraz pod warunkiem zapewnienia środków finansowych na ten cel oraz po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą.

 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę co najmniej 2 000 000 złotych (słownie: dwa miliony złotych 00/100).

2. Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1. Wykonawca musi dysponować osobami, które będą wykonywać zamówienie: co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: drogowej, co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: sanitarnej, co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia 2. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: roboty budowlane drogowe polegające na wykonaniu nawierzchni drogowej z elementów kamiennych (bruku i płyt) łącznie w ilości co najmniej : 2 000,0 m2

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

 

PODSTAWY WYKLUCZENIA

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp
 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Ocena wstępna, której poddani będą wszyscy Wykonawcy, zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych z ofertą, tj.: oświadczeniu Wykonawcy składanym na podstawie art. 25a ust. 1 PZP dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Ocena wstępna, której poddani będą wszyscy Wykonawcy, zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych z ofertą, tj.: oświadczeniu Wykonawcy składanym na podstawie art. 25a ust. 1 PZP dotyczącym spełniania warunków udziału, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów:a) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 lit.b) SIWZ, 12.2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdziale 5 ust.1 pkt 2 lit.c) SIWZ, b) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy; c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdziale 5 ust.1 pkt 2 lit.c) SIWZ, (załącznik nr 6 do SIWZ).

 

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Informacja na temat wadium

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 15 000,0 zł przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu (w formie przelewu) - na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 66 9324 0008 0000 0202 2000 0010 z opisem „WADIUM – PRZETARG NIEOGRANICZONY – NR POSTĘPOWANIA GMiI.271.14.2018.MG b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym) c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium winno być ważne przez okres związania ofertą. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. UWAGA: Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert określonym w SIWZ. 8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu – Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tej ustawy, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, c) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym: Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno).

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-20, godzina: 11:00,

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Załączniki

Zał. nr 4 do SIWZ_ośw. o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.pdf

Data: 2018-06-05 15:05:33 Rozmiar: 81.88k Format: .pdf Pobierz

Zał. nr 3 do SIWZ_oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf

Data: 2018-06-05 15:05:33 Rozmiar: 72.29k Format: .pdf Pobierz

Zał. nr 2 do SIWZ_oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf

Data: 2018-06-05 15:05:33 Rozmiar: 68.3k Format: .pdf Pobierz

Zał. nr 1 do SIWZ_formularz Oferty.pdf

Data: 2018-06-05 15:05:33 Rozmiar: 99.59k Format: .pdf Pobierz

SIWZ.pdf

Data: 2018-06-05 15:05:33 Rozmiar: 206.17k Format: .pdf Pobierz

Zał. nr 7 do SIWZ_istotne postanowienia umowy.pdf

Data: 2018-06-05 15:05:33 Rozmiar: 136.32k Format: .pdf Pobierz

Zał. nr 6 do SIWZ_wykaz osób.pdf

Data: 2018-06-05 15:05:33 Rozmiar: 79.87k Format: .pdf Pobierz

Zał. nr 5 do SIWZ_wykaz robót budowlanych.pdf

Data: 2018-06-05 15:05:33 Rozmiar: 80.06k Format: .pdf Pobierz

Zał. nr 11 do SIWZ_zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf

Data: 2018-06-05 15:05:33 Rozmiar: 59.97k Format: .pdf Pobierz

Zał.nr 12 Kosz na śmieci_wzór.pdf

Data: 2018-06-05 15:05:33 Rozmiar: 317.15k Format: .pdf Pobierz

Zał. nr 13 do SIWZ_opis przedmiotu zamówienia.pdf

Data: 2018-06-05 15:05:33 Rozmiar: 41.62k Format: .pdf Pobierz

Zał. nr 10 do SIWZ_STWiORB.zip

Data: 2018-06-05 15:05:33 Rozmiar: 1021.82k Format: .zip Pobierz

Zał. nr 8 do SIWZ_Projekt Wykonawczy.zip

Data: 2018-06-05 15:05:33 Rozmiar: 69.21M Format: .zip Pobierz

ogłoszenie z Biuletynu Zamówień Publicznych.pdf

Data: 2018-06-05 15:05:33 Rozmiar: 91.07k Format: .pdf Pobierz

Przedmiar robót.xls

Data: 2018-06-05 15:05:33 Rozmiar: 143.31k Format: .xls Pobierz
Liczba odwiedzin : 225
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Malgorzata Chmaj
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Glegoła
Czas wytworzenia: 2018-06-04 14:20:12
Czas publikacji: 2018-06-05 15:05:33
Data przeniesienia do archiwum: 2018-06-21