Wersja archiwalna

Konserwatorskie zabezpieczenie ruin dawnego kościoła pw. św. Mikołaja w Łebie.

Rodzaj ogłoszenia - Zamówienie publiczne | Data składania ofert - 2018-06-20

Czas wytworzenia ogłoszenia - 2018-06-04 14:52:18 | Osoba odpowiedzialna - Glegoła Marek

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane: Konserwatorskie zabezpieczenie ruin dawnego kościoła pw. św. Mikołaja w Łebie.
Numer referencyjny: GMiI.271.13.2018.MG
Data zakończenia realizacji zamówienia: 2018-08-31
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: data: 2018-06-20, godzina: 10:00
 
Krótki opis przedmiotu zamówienia: Zadanie obejmuje konserwację i zabezpieczenie obiektu budowlanego w postaci ruin średniowiecznego kościoła w Łebie dla zachowania go w formie trwałej ruiny, zabytku nieruchomego. Najważniejsze prace polegać będą na wykonaniu koniecznych podmurowań, napraw oraz podparciu w miejscach rozległych ubytków u podstawy ścian, wykonaniu izolazcji, kotwieniu odspojonych partii muru, itp .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załącznikach nr 8 i 9 do SIWZ. (projekt budowlany). Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa przedmiar - Załącznik nr 11 do SIWZ.
 
Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45110000-1, 45262500-6, 45320000-6,45262100-2, 92522000-6


Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Nazwa Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.
 
Przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje realizację zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp. Zakres zmówienia nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego i polegać będzie na wykonaniu podobnych robót budowlanych objętych zamówieniem podstawowym, w szczególności: wykonaniu prac konserwatorskich, prac murowych, napraw, zabezpieczeń murów średniowiecznych. Zamawiający udzieli zamówienia pod warunkiem zaistnienia potrzeby po stronie Zamawiającego oraz pod warunkiem zapewnienia środków finansowych na ten cel oraz po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą.
 
 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  Określenie warunków: Wykonawca spełnia warunek jeżeli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę co najmniej 200 000 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). 2. Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca spełnia warunek jeżeli: a) dysponuje osobą lub osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń zgodnie z branżą określoną w pozwoleniu na budowę, dot. przedmiotu zamówienia. Ponadto osoba lub osoby te muszą wykazać się co najmniej 2-letnią praktyką na budowie przy zabytkach nieruchomych. b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: prace przy zabytkach – budynkach, będących pod stałym nadzorem konserwatorskim w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

PODSTAWY WYKLUCZENIA  

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp
 
 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Ocena wstępna, której poddani będą wszyscy Wykonawcy, zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych z ofertą. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca powinien złożyć Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ; (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie każdy z Wykonawców składa oddzielnie.)  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Ocena wstępna, której poddani będą wszyscy Wykonawcy, zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych z ofertą. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą powinni złożyć oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.)

 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: a) dowodu na opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę gwarancyjną co najmniej 200 000 złotych. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę co najmniej 200 000 zł. 2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdziale 5 ust.1 pkt 2 lit.c) SIWZ; b) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy; c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdziale 5 ust.1 pkt 2 lit.c) SIWZ, (załącznik nr 6 do SIWZ).

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający żąda wniesienia wadium
Informacja na temat wadium

1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące zlłotych 00/100). 2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu (w formie przelewu)- na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 66 9324 0008 0000 0202 2000 0010 z opisem „WADIUM – PRZETARG NIEOGRANICZONY – NR POSTĘPOWANIA GMiI.271.13.2018.MG; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym); c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium winno być ważne przez okres związania ofertą. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. UWAGA: Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert określonym w SIWZ. 8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu – Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tej ustawy, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, c) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Należy dołączyć kosztorys ofertowy w pliku edytowalnym .ath lub .xml

Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno).
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno).

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-20, godzina: 10:00

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Załączniki

Ogłoszenie z Biuletynu Zamówień Publicznych.pdf

Data: 2018-06-05 10:32:27 Rozmiar: 408.47k Format: .pdf Pobierz

Zał. nr 1 do SIWZ_formularz oferty.pdf

Data: 2018-06-05 10:27:36 Rozmiar: 100.51k Format: .pdf Pobierz

SIWZ Ruiny dawnego kościoła pw. św. Mikołaja.pdf

Data: 2018-06-05 10:27:36 Rozmiar: 191.64k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ_wykaz robót budowlanych.pdf

Data: 2018-06-05 10:27:36 Rozmiar: 80.44k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ_ośw. o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.pdf

Data: 2018-06-05 10:27:36 Rozmiar: 82.31k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ_oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf

Data: 2018-06-05 10:27:36 Rozmiar: 72.1k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 14 do SIWZ_zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf

Data: 2018-06-05 10:27:36 Rozmiar: 60.07k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ_oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf

Data: 2018-06-05 10:27:36 Rozmiar: 68.57k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 13 do SIWZ_opis przedmiotu zamówienia.pdf

Data: 2018-06-05 10:27:36 Rozmiar: 44.15k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ__istotne postanowienia umowy.pdf

Data: 2018-06-05 10:27:36 Rozmiar: 135.18k Format: .pdf Pobierz

Zał. nr 8 - Projekt ARCHITEKTURA I PPK.zip

Data: 2018-06-05 10:27:36 Rozmiar: 20.61M Format: .zip Pobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ_wykaz osób.pdf

Data: 2018-06-05 10:27:36 Rozmiar: 79.92k Format: .pdf Pobierz

Zał. nr 9 - Projekt KONSTRUKCJA.zip

Data: 2018-06-05 10:27:36 Rozmiar: 130.93k Format: .zip Pobierz

Zał. nr 10 -STWiORB.zip

Data: 2018-06-05 10:27:36 Rozmiar: 790.05k Format: .zip Pobierz

Zał. nr 11 - Przedmiar robót.zip

Data: 2018-06-05 10:27:36 Rozmiar: 296.95k Format: .zip Pobierz

Zał. nr 12 - Pozwolenia.zip

Data: 2018-06-05 10:27:36 Rozmiar: 743.84k Format: .zip Pobierz
Liczba odwiedzin : 87
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Malgorzata Chmaj
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Glegoła
Czas wytworzenia: 2018-06-04 14:52:18
Czas publikacji: 2018-06-05 10:32:27
Data przeniesienia do archiwum: 2018-06-21