Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŁEBY O POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, ze zmianami), Burmistrz Miasta Łeby zawiadamia strony postępowania, że w sprawie inwestycji celu publicznego w Łebie polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz z zabudową złączy kablowych na działkach numer: 822/10, 1737, 824/1, 827/3, 828/5, 828/35 obr.1 położonych w Łebiewydano następujące postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego:

Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego – post. DU.942.1.56.2018.MZ-K z dnia 30.05.2018r.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowych postanowień w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łebie, przy ul. Kościuszki 90, pokój nr 8 w godzinach pracy Urzędu, zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Liczba odwiedzin : 106
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Retman
Czas wytworzenia: 2018-06-11 14:04:19
Czas publikacji: 2018-06-29 10:07:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak