Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Łeby o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby dla terenu położonego w północnej części miasta Łeby, w sąsiedztwie ulic: Kościuszki, Morskiej, Wojska Polskiego, Nadmorskiej i Leśnej „Łeba – Park Nadmorski” dla terenu położonego w północnej części miasta Łeby oraz prognozy oddziaływania ustaleń w/w planu na środowisko  
    Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zmianami), art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1405) oraz uchwały nr VI/42/2011 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby dla terenu położonego w północnej części miasta Łeby, w sąsiedztwie ulic: Kościuszki, Morskiej, Wojska Polskiego, Nadmorskiej i Leśnej „Łeba – Park Nadmorski”   dla terenu położonego w północnej części miasta Łeby zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby dla terenu położonego w północnej części miasta Łeby, w sąsiedztwie ulic: Kościuszki, Morskiej, Wojska Polskiego, Nadmorskiej i Leśnej wraz z prognozą oddziaływania ustaleń w/w planu na środowisko, w dniach:
od 27 czerwca do 20 lipca 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łebie, pokój nr 8 w godzinach od 9.00 do 15.00.
        Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu  04 lipca 2018r. w siedzibie Urzędzie Miejskim w Łebie, Łeba ul. Kościuszki 90, pokój nr 11, o godzinie od 11.00.
        Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wnieść uwagi.
        Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu.
       Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Łeby lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@leba.eu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2018r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
   Pisma należy kierować na adres: Urząd Miejski w Łebie, 84-360 Łeba ul. Kościuszki 90.

Liczba odwiedzin : 297
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Retman
Czas wytworzenia: 2018-06-11 15:26:30
Czas publikacji: 2018-06-29 09:55:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak