Wersja archiwalna

Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Łeba

1.Organizator

Burmistrz Miasta Łeba
ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba

2.Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 23 lipca 2018 r. do godz. 12:00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Łebie, ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba osobiście lub wysłać pocztą na podany powyżej adres.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 lipca 2018 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Łebie, ul. Kościuszki 90.
Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Łebie.

Wszystkie dokumenty powinny znajdować się w trwale zamkniętej kopercie oznakowanej: OFERTA NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY MIEJSKIEJ ŁEBA

Osoby do kontaktu:
Anna Mantek - tel. 0-59 8661 510 w . 27 skarbnik@leba.eu
Agnieszka Walczak - tel. 0-59 8661 510 w. 45 agnieszka.walczak@leba.eu

3.Warunki składania ofert

Niniejsze postępowanie na wybór agenta emisji obligacji komunalnych jest postępowaniem pisemnym i prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów w/w ustawy.
Szczegółowe warunki postępowania znajdują się w niniejszym dokumencie.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, możliwość unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Oferentów, którzy złożą oferty najwyżej ocenione.
Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

4.Ogólne informacje o emisji obligacji

W związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych w kwocie 2.800.000 złotych (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych) z emisji obligacji komunalnych do wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Burmistrz Miasta Łeby ma zamiar na podstawie złożonych przez Państwa ofert dokonać sondażu kosztów i opłacalności emisji obligacji i wybrać Oferenta, z którym będzie współpracował przy organizacji emisji.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łebie w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Łeba nr XXXV/424/2018 z dnia 16 lutego 2018 r, Burmistrz Miasta Łeby – działając w imieniu Gminy miejskiej Łeba, zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta obligacji komunalnych dla Gminy Miejskiej Łeba na kwotę 2.800.000 złotych (słownie: dwa miliony osiemset złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Oferenta.

Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę komunalną (przebudowa i modernizacja dróg gminnych).

Obligacje zostaną wyemitowane do 30 grudnia 2018 r. w 4 seriach:

1. Seria A18 obligacje 8-letnie o wartości 700.000 zł. (słownie:siedemset tysięcy złotych),
2. Seria B18 obligacje 9-letnie o wartości 700.000 zł. (słownie:siedemset tysięcy złotych),
3. Seria C18 obligacje 10-letnie o wartości 700.000 zł. (słownie:siedemset tysięcy złotych),
4. Seria D18 obligacje 11-letnie o wartości 700.000 zł. (słownie:siedemset tysięcy złotych).

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1. Seria A18 w 2026 roku,
2. Seria B18 w 2027 roku,
3. Seria C18 w 2028 roku,
4. Seria D18 w 2029 roku.

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

Organizator zastrzega, że Oferent nie będzie pobierał dodatkowych kosztów (prowizji/opłat) od niewykorzystania pełnej kwoty emisji obligacji, rezygnacji z którejkolwiek serii oraz wcześniejszego wykupu poszczególnych serii obligacji.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej oraz obliczane i wypłacane w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M oraz marży dla inwestora.

Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży, stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, zgodnie z wzorem jak w załączniku nr 1. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją - poza kosztami odsetkowymi.

Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 12 czerwca 2018 r. w wysokości 1,78 oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Dodatkowo Organizator przy wyborze Oferenta do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Oferenta w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

Do oferty należy załączyć również stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot (KRS, pełnomocnictwa), oświadczenie potwierdzające, iż Oferent w ciągu ostatnich 5 lat zrealizował co najmniej 3 emisje obligacji komunalnych jako ich organizator (Agent emisji) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia oraz projekt umowy emisyjnej, do którego zastrzegamy prawo do dokonywania zmian i poprawek.

Burmistrz Miasta Łeba zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów w związku z planowaną emisję obligacji (np. prowizji i opłat z tabeli opłat i prowizji Oferenta).

Burmistrz Miasta Łeba zastrzega również, że w przypadku negocjacji oferta ostateczna nie może być gorsza, niż oferta złożona przez Oferenta w niniejszym postępowaniu.

Organizator informuje, że złożona przez Oferenta oferta oraz zaproponowane w niej warunki finansowe mają charakter wiążący i nie mogą ulec zwiększeniu.

O wyborze Oferenta, z którym będą prowadzone dalsze negocjacje Burmistrz Miasta Łeba niezwłocznie poinformuje pozostałych Oferentów, którzy złożyli ofertę odrębnym pismem lub telefonicznie.

Dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej Organizatora są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej. Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania. Dokumenty jakie mogą uzyskać Oferenci od Organizatora będą miały formę wyłącznie dokumentów źródłowych.

Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie poinformowany na piśmie o wyborze oferty, a o dokonanym rozstrzygnięciu zostaną zawiadomieni pozostali Oferenci.

Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej. Oferent który zostanie zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 10 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W wypadku jeśli w/w Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną ofertę.

W załączeniu:

  • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
  • Załącznik nr 2 - Oświadczenie
  • Zestawienie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 r. i 31 marca 2018 r.
  • Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych na łączną kwotę 2.800.000,- zł.
  • Uchwała Nr XXXV/424/2018 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Łeba
  • Uchwała Nr XXXVIII/465/2018 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba na lata 2018-2029
  • Sprawozdania z wykonania budżetu, opinie RIO o sprawozdaniach z wykonania budżetu znajdują się na stronie BIP Urzędu Miejskiego: www.lebabip.pl w zakładce Miasto Łeba, Budżet Miasta.

FN.3060.1.2018.SK

Załączniki

sprawozdania za 2016 rok.zip

Data: 2018-07-05 11:26:51 Rozmiar: 570k Format: .zip Pobierz

zal.1 formularz ofertowy.pdf

Data: 2018-06-19 14:16:10 Rozmiar: 74.31k Format: .pdf Pobierz

zal.1 formularz ofertowy.odt

Data: 2018-06-19 14:16:10 Rozmiar: 19.5k Format: .odt Pobierz

zal. 2 oświadczenie oferenta.pdf

Data: 2018-06-19 14:16:10 Rozmiar: 81.3k Format: .pdf Pobierz

zal. 2 oświadczenie oferenta.odt

Data: 2018-06-19 14:16:10 Rozmiar: 15.67k Format: .odt Pobierz

Rb-Z za IV kw 2017 Łeba.pdf

Data: 2018-06-19 14:16:10 Rozmiar: 99.89k Format: .pdf Pobierz

RB-Z za I w 2018 r..pdf

Data: 2018-06-19 14:16:10 Rozmiar: 99.86k Format: .pdf Pobierz

Rb-NDS za IV kw 2017 Łeba.pdf

Data: 2018-06-19 14:16:10 Rozmiar: 172.19k Format: .pdf Pobierz

RB-NDS za I kw 2018.pdf

Data: 2018-06-19 14:16:10 Rozmiar: 197.47k Format: .pdf Pobierz

RB-N za I kw 2018.pdf

Data: 2018-06-19 14:16:10 Rozmiar: 262.23k Format: .pdf Pobierz

Rb-N za IV kw 2017 Łeba.pdf

Data: 2018-06-19 14:16:10 Rozmiar: 261.96k Format: .pdf Pobierz

Rb-28S za IV kw 2017 Łeba.pdf

Data: 2018-06-19 14:16:10 Rozmiar: 942.8k Format: .pdf Pobierz

RB-28S za I kw 2018 r..pdf

Data: 2018-06-19 14:16:10 Rozmiar: 954.18k Format: .pdf Pobierz

Rb-27S za IV kw 2017 Łeba.pdf

Data: 2018-06-19 14:16:10 Rozmiar: 746.46k Format: .pdf Pobierz

RB-27S za I kw 2018 r..pdf

Data: 2018-06-19 14:16:10 Rozmiar: 603.72k Format: .pdf Pobierz

3.Zestawienie zobowiązań finansowych.pdf

Data: 2018-06-19 14:16:10 Rozmiar: 318.18k Format: .pdf Pobierz

4.opinia RIO o emisji obligacji 2,8 mln.pdf

Data: 2018-06-19 14:16:10 Rozmiar: 3.06M Format: .pdf Pobierz

5.Uchwała RM 424 emisja obligacji komunalnych.pdf

Data: 2018-06-19 14:16:10 Rozmiar: 805.56k Format: .pdf Pobierz

6.Uchwała RM 465 WPF.pdf

Data: 2018-06-19 14:16:10 Rozmiar: 2.67M Format: .pdf Pobierz

7.Informacja o sytuacji finansowej JST w 2018 r..pdf

Data: 2018-06-19 14:16:10 Rozmiar: 69.59k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 280
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Mantek
Czas wytworzenia: 2018-06-14 00:00:00
Czas publikacji: 2018-07-05 11:26:51
Data przeniesienia do archiwum: 2018-07-27