Wersja archiwalna

Przetarg nieograniczony na "Budowę przystani kajakowej wraz z polem biwakowym w Łebie" w formule "zaprojektuj i wybuduj"

Rodzaj ogłoszenia - Zamówienie publiczne | Data składania ofert - 2018-07-09

Czas wytworzenia ogłoszenia - 2018-06-20 10:59:29 | Osoba odpowiedzialna - Kleina Grzegorz

Gmina Miejska Łeba                                                                                                    Łeba, dnia 19-07-2018 r.

Ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba

reprezentowana przez

Burmistrza Miasta Łeby

 

Postępowanie RI.271.9-2.2018.GK

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

                Działając na podstawie Art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami) zawiadamiam o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę przystani kajakowej w Łebie w 0+925 km i 0+980 m rzeki Chełst wraz z polem biwakowym " w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Podstawą unieważnienia postępowania jest przesłanka określona w art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnieniem jest fakt, że w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

 

                                                                                                        Burmistrz (-) Andrzej Strzechmiński

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gmina Miejska Łeba                                                                                                                                   Łeba, dnia 09-07-2018 r.

Ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba

reprezentowana przez

Burmistrza Miasta Łeby

 

Postępowanie RI.271.9-2.2018.GK

Informacja z otwarcia ofert
 
Zgodnie z wymogiem okreslonym w Art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 157 z póxn. zmianami) zawiadamiam,że w postępowaniu Nr RI.271.9-2.2018.GK na budowę przystani kajakowej wraz z polem biwakowym w Łebie
nie złozono żadnej oferty. Informuję jednoczesnie ,że zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinanoswnie zamówienia kwotę 525.212 zł.
 
                                                                                                                                    (-) Burmistrz Andrzej Strzechmiński
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Miejska Łeba: Budowa przystani kajakowej wraz z polem biwakowym w Łebie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
"Pomorskie Szlaki Kajakowe - Rzeka Łeba - Uwolnij Energię Natury" w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Łeba, krajowy numer identyfikacyjny 770979743, ul. Kościuszki  90 , 84-360  Łeba, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 8661510, e-mail sekretariat@leba.um.gov.pl, faks 59 8661337.
Adres strony internetowej (URL): www.leba.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bipleba.nv.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bipleba.nv.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przystani kajakowej wraz z polem biwakowym w Łebie
Numer referencyjny: RI.271.9-2.2018.GK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Ogólny opis zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegającego na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji na realizację robót budowlanych i budowę pomostów pływających a także na ich podstawie wybudowanie przystani kajakowej w 0+925 i 0+980 km rzeki Chełst z polem biwakowym na terenie działek nr 360/1, 240/57,240/68 i 240/85 obr.2 oraz 224/1 obr.1 zlokalizowanych przy ul. 10 Marca i Tysiąclecia w Łebie. Zamówienie obejmuje również wykonanie oznakowania wodnego i drogowego na terenie miasta. 1.2. Charakterystyka zagospodarowania terenu przystani: 1.2.1. Ciąg komunikacji pieszej o nawierzchni szutrowej zapewniający swobodne przenoszenie kajaków z miejsca ich wyjmowania na stojaki (suszarkę do kajaków) i dalej na miejsce ich wodowania. Ciągi komunikacji samochodowej o nawierzchni szutrowej zakończonej w obydwu lokalizacjach 5-cioma stanowiskami dla pojazdów o nawierzchni twardej. 1.2.2. Oświetlenie terenu pola biwakowego w 0+980 km 2-ma lampami stosowanymi w przestrzeni publicznej (preferowane oprawy LED z instalacja z panelem fotowoltaicznym i akumulatorem żelowym) , słupy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. 1.2.3 Podniesienie rzędnej terenu do 1.25 m n.p.m. w rejonie przystani i pola biwakowego (0+980 km rzeki Chełst) zgodnie z decyzją Dyrektora RZGW Gdańsk (załącznik nr 17); 1.2.4. Dwa pomosty pływające przewidziane do całorocznego użytkowania o parametrach: a) pływaki z polietylenu (pływaki wypornościowe do pomostu pływającego). Konstrukcja pływaka umożliwiająca szybki montaż do konstrukcji szkieletu pomostu. Pływak wypełniony styropianem; b) Pomosty pływające zamocowane w taki sposób aby było możliwe ich odłączenie i transport w celu konserwacji (gdy zostaną wykonane z materiału wymagającego konserwacji) lub przechowania w okresie zimowym; c) Minimalna szerokość pomostu - 1,5 m. Należy zapewnić stateczność pomostu nie mniej niż 15 stopni przy pełnym obciążeniu połowy szerokości d) Poszycie pomostów drewniane (deski żłobione (ryflowane), preferowane gatunki drzew: wiąz, modrzew, drewno egzotyczne); e) Pomosty umożliwiające swobodne wsiadanie i wysiadanie z kajaków - poziom pomostu ponad lustro wody w granicach od 20-30 cm. Pomosty wyposażone w urządzenia bezpieczeństwa i oznakowanie zgodnie z odrębnymi przepisami w szczególności określonymi w piśmie Urzędu Żeglugi Śródlądowej (załącznik nr 19); f) Długość pomostu umożliwiająca cumowanie minimum 2 kajaków jednocześnie. Pomosty wyposażone w trapy i w zależności od lokalnych uwarunkowań – schody i pomosty terenowe; g) odpowiednie mocowanie pomostów do brzegu i dna. Linia brzegowa w rejonie pomostu umocniona palisadą z pali wbijanych lub wpłukiwanych betonowymi lub z tworzyw sztucznych. Prace w obrębie wału przeciwpowodziowego zaprojektować i wykonać zgodnie z warunkami określonymi w piśmie ZMIUW (załącznik nr 18); h) Pomosty powinny posiadać Świadectwo Uznania Typu Wyrobu wydane przez właściwą jednostkę klasyfikacyjną. Wykonany pomost powinien posiadać Orzeczenie o Zdolności do Pływania. 1.2.5. Elementy małej architektury: 1.2.5.1 0+925 km rzeki Chełst a) mała wiata o pow. 20 m2 - 1 szt. b) suszarki na kajaki – 2 szt. c) wiata ze stanowiskami do przechowania rowerów – 1 szt. d) tablica informacyjno-promocyjna – 1 szt. e) tablica informacyjna (pamiątkowa) – 1 szt. f) sanitariat kontenerowy (obudowany) – 1 szt. g) kosze na odpady komunalne segregowane (min poj. 80 l)– 2 kpl h) przyłącza wodociagowo-kanalizacyjne i elektryczne do sanitariatu, i) ogrodzenie terenu, 1.2.5.2 0+980 km rzeki Chełst a) duże wiaty – 4 szt. b) ławostoły – 3 szt. c) suszarki na kajaki – 3 szt. d) palenisko – 1 szt. e) tablica informacyjno-promocyjna – 1 szt. f) tablica informacyjna (pamiątkowa) – 1 szt. g) kosze na odpady komunalne segregowane (min. poj. 80 l) – 2kpl. h)sanitariat kontenerowy (obudowany) – 1 szt. i) kontener administracyjny (obudowany) – 1 szt. j) przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne i elektryczne do sanitariatu, k) instalacja oświetleniowa – 2 kpl 1.2.6 Wszystkie elementy drewniane zaimpregnowane metodą próżniowo-ciśnieniową preparatem odpornym na wypłukiwanie, środkami grzybo- i owadobójczymi. Dodatkowo drewno malowane dwukrotnie impregnatem koloryzującym. Kolor naturalnie harmonizujący z krajobrazem i otoczeniem. Deski na siedziskach i konstrukcjach wsporczych siedzisk szlifowane. Wszystkie łączniki stalowe ocynkowane lub ze stali nierdzewnej. Wszystkie elementy małej architektury trwale zakotwione w gruncie, odporne na warunki atmosferyczne. Elementy drewniane mocowane bezpośrednio w gruncie zabezpieczone przeciwwilgociowo za pomocą masy bitumicznej do wysokości 10 cm ponad powierzchnię gruntu. 1.2.7. Place utwardzone pod infrastrukturą wypoczynkową, techniczną, informacyjną i pod sanitariatami i obiektami administracyjnymi kostką betonową na podbudowie z tłucznia; 1.2.8. Oznakowanie wodne i drogowe zgodne z Koncepcją oznakowania szlaków kajakowych, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z oznakowaniem drogowym i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z oznakowaniem wodnym i znakami informacyjnymi.

II.5) Główny kod CPV: 45248400-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71220000-6
71242000-6
45100000-8
45243000-2
34515000-0
45248400-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenie dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie do 20% wartości zamówienia podstawowego i takie zamówienie jest przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną inwestycję budowlaną polegającą na budowie pomostu pływającego lub stałego (posadowionego na wodzie na palach) o powierzchni nie mniejszej niż 30,0 m2 wraz z podaniem rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów (referencje, opinie lub listy polecające, protokoły odbioru końcowego) określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi budowy i eksploatacji obiektów pływających i prawidłowo ukończone. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń, określonych w Dziale VII pkt 6.1. SIWZ, zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”. Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. Dokumenty winny zostać przedstawione Zamawiającemu w przypadku, gdy nie będą one ogólnodostępne dla Zamawiającego.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej Zamawiający żąda złożenia: - wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty wykonania, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zamawiający, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia. a) Oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, o których mowa w ust. 8.1. niniejszego Działu b) Oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 6 Działu VII SIWZ. 2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie. 4. W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców na wezwanie Zamawiającego złoży osobno dokumenty i oświadczenia opisane w ust. 8 Działu VII SIWZ. 5. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 16 do SIWZ. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 8.1 Działu VII SIWZ. 6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik nr 15 do SIWZ). 7. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp. 8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; e) Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach Załączniku nr 16 do SIWZ. Zamawiający żąda od Wykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 8.1 Działu VII SIWZ. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Zamawiający przed przystąpieniem do wykonania zamówienia żądać będzie od Wykonawcy, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w SIWZ, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 13. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 14. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt. 3.2 niniejszego Działu (Załącznik nr 16 do SIWZ), oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 15. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 16. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 17. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, oraz zobowiązanie podmiotu trzeciego, składane są w oryginale. 18. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 23., składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 19. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5.000.00.zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100), przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 2.1. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Łeba ne konta 66 9324 0008 0000 0202 2000 0010 z dopiskiem: „Budowa przystani kajakowej z polem biwakowym w Łebie” 3. Wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji wnosi się w oryginale dołączając do przygotowanej oferty w osobnej, odpowiednio opisanej kopercie a kopię gwarancji należy włączyć do oferty. 4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 4.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 4.2. wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5. Zamawiający zwróci wadium: 5.1. wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp; 5.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 5.3. niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7. W przypadku wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W tym przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60,00
Długość okresu gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej w wyniku postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 144 ust. 1 - 1b ustawy pzp. 2. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia końcowego terminu realizacji umowy: 2.1. W przypadku wniesienia odwołania przez Wykonawcę (dotyczy postępowania wyboru wykonawcy niniejszego postępowania) wobec czynności wykluczenia odwołującego, odrzucenia oferty odwołującego lub wyboru najkorzystniejszej oferty i przedłużającej się procedury zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych; 2.2. Koniecznością wykonania zamówień, o których mowa w pkt. 1 niniejszego Działu oraz których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia; 2.3. Zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 2.4. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z wykonawcą innych robót wykonywanych na trenie budowy; 2.5. W przypadku konieczności uzyskania aktualnych decyzji lub uzgodnień, jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia umowy; 2.6. Wystąpieniem okoliczności których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności; 2.7. W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy (tj. przeprowadzenie prac, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów), utrzymujących się co najmniej 7 dni. W takim przypadku termin wykonania zamówienia może ulec przedłużeniu odpowiednio o liczbę dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonywanie przedmiotu umowy; 2.8. W przypadku wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (warunków gruntowych itp.) jednak nie stanowi to zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 3. Dopuszczalne są również zmiany umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, które będą korzystne dla Zamawiającego, a które nie będą wykraczać poza treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, a zmiany nie będą istotne zgodnie z zapisami art. 144 ust. le ustawy Pzp. 4. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: 4.1. Zmiana nr rachunku bankowego 4.2. Zmiana danych teleadresowych. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-09, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> jezyk polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki

Załącznik nr 24 - Opinia o braku znaczącego oddziaływania inwestycji na środowisko.pdf

Data: 2018-06-20 10:59:29 Rozmiar: 1.97M Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 23 - Karta zadań.pdf

Data: 2018-06-20 10:59:29 Rozmiar: 1.63M Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 22 - Wypis z MPZP.pdf

Data: 2018-06-20 10:59:29 Rozmiar: 4.36M Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 21 - Wypisy z ewidencji gruntów.pdf

Data: 2018-06-20 10:59:29 Rozmiar: 3.32M Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 20 - Promesa oddania gruntu w użytkowanie.pdf

Data: 2018-06-20 10:59:29 Rozmiar: 1.52M Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 19 - Pismo Urzędu Żeglugi Śródlądowej.pdf

Data: 2018-06-20 10:59:29 Rozmiar: 1.09M Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 18 - Warunki ZMIUW.pdf

Data: 2018-06-20 10:59:29 Rozmiar: 594.91k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 17 - Decyzja RZGW.pdf

Data: 2018-06-20 10:59:29 Rozmiar: 1.4M Format: .pdf Pobierz

Załącznik Nr 16 do SIWZ - Oświadczenia.docx

Data: 2018-06-20 10:59:29 Rozmiar: 66.82k Format: .docx Pobierz

Załącznik Nr 15 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx

Data: 2018-06-20 10:59:29 Rozmiar: 64.9k Format: .docx Pobierz

Załącznik Nr 14 do SIWZ - Tabela elementów rozliczeniowych.docx

Data: 2018-06-20 10:59:29 Rozmiar: 64.81k Format: .docx Pobierz

Załącznik Nr 13 do SIWZ - Wzór umowy (wersja 20-06-2018).docx

Data: 2018-06-20 10:59:29 Rozmiar: 84.96k Format: .docx Pobierz

Załącznik Nr 12 do SIWZ - Przynależność do grup kapitałowych.docx

Data: 2018-06-20 10:59:29 Rozmiar: 64.35k Format: .docx Pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ - Wykaz robót.docx

Data: 2018-06-20 10:59:29 Rozmiar: 64.74k Format: .docx Pobierz

Załącznik Nr 10 do SIWZ - Druk oferty.docx

Data: 2018-06-20 10:59:29 Rozmiar: 65.55k Format: .docx Pobierz

Załącznik nr 9 - Decyzja lokal inw celu publ.pdf

Data: 2018-06-20 10:59:29 Rozmiar: 10.26M Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 8 - wytyczne (modelowe, typowe).pdf

Data: 2018-06-20 10:59:29 Rozmiar: 25.83M Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 7 - koncepcja kajakowa.pdf

Data: 2018-06-20 10:59:29 Rozmiar: 8.63M Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 6 - Analiza Wykonalności.rar

Data: 2018-06-20 10:59:29 Rozmiar: 8.61M Format: .rar Pobierz

Załącznik nr 5 - System znakowania rzek 2018.pdf

Data: 2018-06-20 10:59:29 Rozmiar: 2.15M Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 4 - Specyfikacja Techniczna Wykonania Znaków Wodnych i Tablic Informacyjno-Promocyjnych.pdf

Data: 2018-06-20 10:59:29 Rozmiar: 1.22M Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 3 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.pdf

Data: 2018-06-20 10:59:29 Rozmiar: 902.1k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 2 - Koncepcja oznakowania rzek.pdf

Data: 2018-06-20 10:59:29 Rozmiar: 10.05M Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 - Program Funkcjonalno-Użytkowy.rar

Data: 2018-06-20 10:59:29 Rozmiar: 13.93M Format: .rar Pobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (wersja 20.06.2018 r.).pdf

Data: 2018-06-20 10:59:29 Rozmiar: 876.03k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 373
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Kleina
Osoba odpowiedzialna za informację : Grzegorz Kleina
Czas wytworzenia: 2018-06-20 10:59:29
Czas publikacji: 2018-07-19 15:08:19
Data przeniesienia do archiwum: 2018-07-31