Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 1 i 4, art. 73 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, ze zmianami) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.z 2017. poz. 1073, ze zmianami), zawiadamia się o wszczęciu na wniosek Gminy Miejskiej Łeby, w imieniu której wystąpił P. Marek Glegoła, postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej o średnicy ø 110 mm wraz z uzbrojeniem na działkach numer: 240/68, 240/98, 240/54, 240/10, 240/82, 221 obr.2 położonych w Łebie.

Wnioski i uwagi można zgłaszać w w Urzędzie Miejskim w Łebie, ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba, pok. 8, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pp.6733.6.1.2018.JR

Liczba odwiedzin : 58
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Retman
Czas wytworzenia: 2018-06-29 14:30:59
Czas publikacji: 2018-07-02 14:30:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak