Postanowienia dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, ze zmianami), Burmistrz Miasta Łeby zawiadamia strony postępowania, że w sprawie inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: „Ograniczenie presji turystyki i rekreacji dla obszaru Natura 2000 Mierzeja Sarbska na działkach nr 501, 497/2, 498/2, 499/1, 499/2 obręb Sasino, Gmina Choczewo oraz na działkach nr 435, 432, 433, 434, 431, 429, 427, 425, 423, 421, 419, 417, 11-L, 12-L, 13/1-L obr. 2 w Gminie Miejskiej Łeba” wydano następujące postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego:

  • Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego – post. znak: DU.942.1.70.2018.MZ-K z dnia 26.06.2018r.,
  • Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku – post. znak:Zn.spr.: ZS.224.4.59.2018.APN z dnia 21.06.2018r.,
  • Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku – post. OW-B5-074/31/18/ds z 20.06.2018r.,
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku pismo znak: RDOŚ-Gd-WZP.612.54.1.2018.AP z 04.07.2018r. O braku zajęcia stanowiska i tym samym o uzgodnieniu wniosku.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowych postanowień w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łebie, przy ul. Kościuszki 90, pokój nr 8 w godzinach pracy Urzędu, zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pp.6733.4.11.2018.JR

Liczba odwiedzin : 77
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Retman
Czas wytworzenia: 2018-07-05 14:28:14
Czas publikacji: 2018-07-06 14:28:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak