Wersja archiwalna

Urządzenie Parku Oblatów w Łebie - etap III.

Rodzaj ogłoszenia - Zamówienie publiczne | Data składania ofert - 2018-07-25

Czas wytworzenia ogłoszenia - 2018-07-10 12:40:42 | Osoba odpowiedzialna - Glegoła Marek

Uwaga! Zmiana SIWZ! Termin realizacji zamówienia - 16.11.2018 r.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane: Urządzenie Parku Misjonarzy Oblatów w Łebie – etap III.
Numer referencyjny: GMiI.271.18.2018.MG
Data zakończenia realizacji zamówienia: 2018-11-16
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: data: 2018-07-25, godzina: 10:00
 
Krótki opis przedmiotu zamówienia:Zadanie obejmuje przeprowadzenie ostatniego trzeciego etapu zagospodarowania i urządzenia Parku Miejskiego polegające na wykonaniu prac: • budowa oświetlenia zewnętrznego parku wraz z linią kablową • utwardzenie terenu - budowa ścieżek o nawierzchni z cegły klinkierowej i bruku kamiennego wraz z krawężnikami • budowa muru na granicy działki i muru reprezentacyjnego wykonanych z cegły dziurawki przy użyciu materiału licowego z cegły klinkierowej ręcznie formowanej z opierzeniem ze stali kortenowskiej • budowa ścieżek wykonanych z drewna na legarach • urządzenie miejsca rekreacji dla dzieci na podłożu piaskowym oraz wykonanie i montaż elementów małej architektury • wykonanie trawników, nasadzeń zieleni wysokiej oraz niskiej Przedmiot zamówienia obejmuje branżę konstrukcyjno-budowlaną i energetyczną (budowa nowej linii oświetleniowej z latarniami), nowe nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej. Ilości poszczególnych elementów do wykonania określa szczegółowo projekt oraz przedmiar robót załączone do SIWZ.

Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45262500-6, 45233200-1, 45111200-0, 45112710-5, 45231400-9, 31527210-1
 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Nazwa Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".
 
Przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje realizację zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp. Zakres zmówienia nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego i polegać będzie na wykonaniu podobnych robót budowlanych objętych zamówieniem podstawowym, w szczególności: wykonywaniu konstrukcji betonowych, ścian murowanych, robót drogowych, instalacji elektrycznych. Zamawiający udzieli zamówienia pod warunkiem zaistnienia potrzeby po stronie Zamawiającego oraz pod warunkiem zapewnienia środków finansowych na ten cel oraz po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą.

Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego skalkulowania ceny ofertowej na podstawie przedmiaru stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Kosztorys szczegółowy stanowi załącznik do oferty wykonawcy oraz podania informacji o zastosowanych cenach czynników produkcji na załączniku do oferty. 2. Kosztorys szczegółowy i informacja o cenach czynników produkcji, o których mowa wyżej będą miały zastosowanie do: - porównania ceny ofert (wyboru oferty najkorzystniejszej), - rozliczenia ceny rzeczywistej ilości robót wykonanych na podstawie zawartej umowy, - rozliczenia robót o podobnym charakterze do uwzględnionych w umowie, a które zostaną zlecone Wykonawcy na podstawie art.67 ust.1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 3. Roboty będące przedmiotem umowy z zastrzeżeniem w ust. 2 mogą być realizowane do wyczerpania środków budżetowych, które zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację umowy. 4. Zamawiający zastrzega, że z uwagi na ograniczenia budżetowe może zawrzeć umowy na łączne kwoty niższe niż podane przez wybranych oferentów.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełnia warunek jeżeli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę co najmniej 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

2. Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełnia warunek jeżeli 1) dysponuje osobą lub osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń zgodnie z branżami określonymi w pozwoleniu na budowę dot. przedmiotu zamówienia. 2) Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty ogólnobudowlane - murowe z cegły licowej w ilości co najmniej 50,0 m2 oraz nawierzchnie drogowe łącznie z kostki betonowej, klinkieru lub bruku kamiennego - w ilości co najmniej 400,0 m2.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

PODSTAWY WYKLUCZENIA  

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp
 
 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

Ocena wstępna, której poddani będą wszyscy Wykonawcy, zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych z ofertą. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca musi złożyć Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ; (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie każdy z Wykonawców składa oddzielnie.); 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten każdy z Wykonawców składa oddzielnie.); 3) Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z § 5 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.)
 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Ocena wstępna, której poddani będą wszyscy Wykonawcy, zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych z ofertą. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą powinni złożyć oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.)
 
 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: a) dowodu na opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 lit.b) SIWZ. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 lit.b) SIWZ. 2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdziale 5 ust.1 pkt 2 lit.c) SIWZ; b) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy; c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdziale 5 ust.1 pkt 2 lit.c) SIWZ, (załącznik nr 6 do SIWZ).
 
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający żąda wniesienia wadium
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu (w formie przelewu)- na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 66 9324 0008 0000 0202 2000 0010 z opisem „WADIUM – PRZETARG NIEOGRANICZONY – NR POSTĘPOWANIA GMiI.271.18.2018.MG; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym); c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium winno być ważne przez okres związania ofertą. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. UWAGA: Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert określonym w SIWZ. 8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu – Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tej ustawy, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, c) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno).

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno)


Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-25, godzina: 10:00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Załączniki

Załącznik nr 7 zmieniony do SIWZ__istotne postanowienia umowy.pdf

Data: 2018-07-24 13:01:55 Rozmiar: 136.57k Format: .pdf Pobierz

Zmiana ogłoszenia BZP.pdf

Data: 2018-07-17 09:09:15 Rozmiar: 194.67k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 19 do SIWZ_decyzja konserwatora.pdf

Data: 2018-07-17 09:09:15 Rozmiar: 299.14k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ_formularz oferty.pdf

Data: 2018-07-17 09:09:15 Rozmiar: 114.03k Format: .pdf Pobierz

SIWZ Urządzenie Parku Misjonarzy Oblatów-etap III-2018.07.16.ZMIANA.pdf

Data: 2018-07-17 09:09:15 Rozmiar: 187.35k Format: .pdf Pobierz

Zał. nr 16_STWIORB - sieci elektryczne.zip

Data: 2018-07-10 12:40:42 Rozmiar: 155.25k Format: .zip Pobierz

Zał. nr 15_STWIORB - drogi.zip

Data: 2018-07-10 12:40:42 Rozmiar: 1.92M Format: .zip Pobierz

Zał. nr 14_STWIORB - budowlane.zip

Data: 2018-07-10 12:40:42 Rozmiar: 1.3M Format: .zip Pobierz

Zał. nr 13_Przedmiar robót.zip

Data: 2018-07-10 12:40:42 Rozmiar: 332.54k Format: .zip Pobierz

Zał. nr 12_Detale budowlane.zip

Data: 2018-07-10 12:40:42 Rozmiar: 68.89M Format: .zip Pobierz

Zał. nr 11_Projekt sieci elektrycznych.zip

Data: 2018-07-10 12:40:42 Rozmiar: 9.55M Format: .zip Pobierz

Zał. nr 10_Projekt drogowy.zip

Data: 2018-07-10 12:40:42 Rozmiar: 8.37M Format: .zip Pobierz

Zał. nr 9_Projekt konstrukcyjny.zip

Data: 2018-07-10 12:40:42 Rozmiar: 2.04M Format: .zip Pobierz

Zał. nr 8_Projekt architektoniczno-budowlany.zip

Data: 2018-07-10 12:40:42 Rozmiar: 25.29M Format: .zip Pobierz

Załącznik nr 18 do SIWZ_opis przedmiotu zamówienia.pdf

Data: 2018-07-10 12:40:42 Rozmiar: 47.19k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 17 do SIWZ_zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf

Data: 2018-07-10 12:40:42 Rozmiar: 59.63k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ_wykaz osób.pdf

Data: 2018-07-10 12:40:42 Rozmiar: 79.42k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ_wykaz robót budowlanych.pdf

Data: 2018-07-10 12:40:42 Rozmiar: 79.78k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ_ośw. o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.pdf

Data: 2018-07-10 12:40:42 Rozmiar: 81.75k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ_oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf

Data: 2018-07-10 12:40:42 Rozmiar: 71.59k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ_oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf

Data: 2018-07-10 12:40:42 Rozmiar: 67.69k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.pdf

Data: 2018-07-10 12:40:42 Rozmiar: 406.57k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 154
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Malgorzata Chmaj
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Glegoła
Czas wytworzenia: 2018-07-10 12:40:42
Czas publikacji: 2018-07-24 13:01:55
Data przeniesienia do archiwum: 2018-07-26