Wersja archiwalna

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 1 i 4, art. 73 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, ze zmianami) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.z 2017. poz. 1073, ze zmianami), zawiadamia się o wszczęciu na wniosek Gminy Miejskiej Łeby, w imieniu której wystąpił z wnioskiem P. Grzegorz Kleina, postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji projektu p.n.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe-przystanie kajakowe na 0+980 i 0+925 km rzeki Chełst w Łebie”, położonej w Łebie w rejonie ul. 10 Marca i Tysiąclecia na działkach numer: 240/57, 240/68, 240/98, 360/11, 360/15, 360/8 obr.2.

Wnioski i uwagi można zgłaszać w w Urzędzie Miejskim w Łebie, ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba, pok. 8, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pp.6733.7.1.2018.JR

Liczba odwiedzin : 80
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Retman
Czas wytworzenia: 2018-07-11 17:10:09
Czas publikacji: 2018-07-11 17:10:09
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-28