Wersja archiwalna

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Burmistrz Miasta Łeby informuję, iż 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Burmistrza obowiązek związany z poborem tej opłaty.

Od 1 stycznia 2018 r. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 robót i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne, zwanej opłatą retencyjną.

Więcej na ten temat oraz druk oświadczenia do pobrania poniżej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Wysokość opłaty retencyjnej ustala burmistrz i przekazuje w formie informacji podmiotom obowiązanym do jej uiszczenia. Opłata jest ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej uiszczenia wnosi ją na rachunek bankowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu przedmiotową informację. Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Łeby zwraca się z prośbą do właścicieli lub posiadaczy nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2, która została zabudowana w co najmniej 70%, o złożenie do Urzędu Miejskiego w Łebie w terminie do 31 sierpnia 2018 r. wypełnionego oświadczenia dotyczącego wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej.

Podane w oświadczeniu dane posłużą do ewentualnego wyliczenia wysokości opłaty za zmniejszenie retencji terenowej.

Załączniki

oswiadczenie-oplata-retencyjna.pdf

Data: 2018-07-11 17:13:47 Rozmiar: 76.56k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 485
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Wojciech Siwczyński
Czas wytworzenia: 2018-07-11 17:13:47
Czas publikacji: 2018-07-11 17:13:47
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-28