Wersja archiwalna

Przebudowa drogi na zapleczu Urzędu Miejskiego w Łebie.

Rodzaj ogłoszenia - Zamówienie na kwotę poniżej 30 000 euro | Data składania ofert - 2018-07-27

Czas wytworzenia ogłoszenia - 2018-07-12 09:31:05 | Osoba odpowiedzialna - Glegoła Marek

 

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn. Przebudowa drogi na zapleczu Urzędu Miejskiego w Łebie.

Numer referencyjny: GMiI.271.20.2018.MG
Data zakończenia realizacji zamówienia: 2018-11-30
Termin składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: data: 2018-07-27, godzina: 10:00
 
Kody CPV: 45230000-6, 45233000-9, 45110000-1
 
 
KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie obejmuje przebudowę dwóch odcinków drogi o długości 30,0 m oraz 39,7 m, łącznie 69,7 m znajdujących się na zapleczu Urzędu Miejskiego w Łebie. Przewiduje się utwardzenie drogi z nawierzchnią z kostki betonowej o powierzchni 346 m2 oraz zjazdów o powierzchni 32 m2.
Zakres prac obejmuje:
  • Rozbiórkę fragmentu nawierzchni z kostki Polbruk (ok. 87,5m2). Kostka do ponownego wbudowania po wykonaniu właściwej podbudowy.

  • Wykonanie nawierzchni z kostki Polbruk gr 8cm wraz ze zjazdami oraz z profilowaniem koryta odwadniającego (ok. 78 m2).

  • Wykonanie koryt odwadniających z kostki betonowej gr. 6cm w istniejących nawierzchniach (ok. 18m)

  • Wykonanie krawężników betonowych na ławach betonowych (ok. 133m), wykonanie krawężników najazdowych na ławach betonowych (ok. 68,5m)

  • Ułożenie rur technicznych PCV fi 110 w wykopie poniżej projektowanych nawierzchni (ok. 60m)

Przebudowa umożliwi wygodny dojazd do działek i obiektów położonych przy nich,zapewni bezpieczeństwo ruchu oraz poprawi estetykę okolicy.

Ilości poszczególnych elementów do wykonania określa szczegółowo projekt oraz przedmiar robót.

Podczas wykonywania robót należy zapewnić tymczasowe dojścia i dojazdy do posesji.

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) sytuacji finansowej lub ekonomicznej
Wykonawca spełnia warunek jeżeli posiadaubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę co najmniej 100 000złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
b) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełnia warunek jeżeli: dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie wykonywać zamówienie posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej.

 

WSZYTSKIE INFORMAJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA ZAWARTE SĄ W ZAŁĄCZONEJ SIWZ.

 

Załączniki

SIWZ_2018.07.12..pdf

Data: 2018-07-12 12:21:14 Rozmiar: 168.59k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ_istotne postanowienia umowy_zmiana.pdf

Data: 2018-07-12 09:31:05 Rozmiar: 146.87k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 9_STWiORB.pdf

Data: 2018-07-12 09:31:05 Rozmiar: 368.71k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 8_przedmiar robót.zip

Data: 2018-07-12 09:31:05 Rozmiar: 314.94k Format: .zip Pobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ_projekt budowlany.zip

Data: 2018-07-12 09:31:05 Rozmiar: 6.79M Format: .zip Pobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ_opis przedmiotu zamówienia.pdf

Data: 2018-07-12 09:31:05 Rozmiar: 47.63k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ_zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf

Data: 2018-07-12 09:31:05 Rozmiar: 59.97k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ_wykaz osób.pdf

Data: 2018-07-12 09:31:05 Rozmiar: 79.92k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ_oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf

Data: 2018-07-12 09:31:05 Rozmiar: 68.26k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ_formularz oferty.pdf

Data: 2018-07-12 09:31:05 Rozmiar: 100.69k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 97
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Malgorzata Chmaj
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Glegoła
Czas wytworzenia: 2018-07-12 09:31:05
Czas publikacji: 2018-07-12 12:21:14
Data przeniesienia do archiwum: 2018-07-28