Wersja archiwalna

Postępowanie dowodowe w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tj Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, ze zmianami) zawiadamiam, że tut. organ lokalizacyjny zakończy postępowanie dowodowe w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej o średnicy o 110 mm wraz z uzbrojeniem na działkach numer: 240/68, 240/98, 240/54, 240/10, 240/82, 221 obr.2 położonych w Łebie.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że przepis art. 10 § 1 k.p.a. jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Zachęcam więc do skorzystania z ww. uprawnienia w dniu 20.08.2018r. i przybycie w tym celu do siedziby tut. Urzędu o godz. 09.00, pokój nr 8.

Pp.6733.6.6.2018.JR

Liczba odwiedzin : 76
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Retman
Czas wytworzenia: 2018-07-19 13:47:33
Czas publikacji: 2018-07-19 13:47:33
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-28