Wersja archiwalna

Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Łeby

Na podstawie art. 9b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm./ Gmina Miejska Łeba reprezentowana przez Burmistrza Miasta Łeby ogłasza z dniem 20 lipca 2018 roku konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Łeba.

Organizatorem konkursu jest Gmina Miejska Łeba z siedzibą w Łebie przy ul. Kościuszki 90.

Do składania ofert i uczestnictwa w konkursie zaprasza się podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej /tekst jedn. Dz. U z 2018 r. poz. 160/.

Termin realizacji ww. programu zdrowotnego: od dnia 01.09.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie bezpłatnych usług w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Łeba w ramach ambulatorium ogólnolekarskiego wraz z gabinetem zabiegowym pielęgniarskim, zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu.

Miejsce realizacji zadania: 84 – 360 Łeba, ul. Pocztowa 10.

Zasady realizacji świadczeń, wymagania stawiane świadczeniodawcy, zasady przeprowadzenia konkursu oraz informacje o wymaganej dokumentacji ofertowej zostały określone w Szczegółowych warunkach konkursu na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Łeba.

Dokumentację ofertową należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Łeba, w biurze obsługi klienta lub sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łebie, ul.Kościuszki 90, codziennie w godz. 8.00 – 15.00. Termin składania ofert upływa 06.08.2018 r. do godz. 15.00 /dla ofert przesłanych pocztą terminem wiążącym jest data wpływu do Urzędu, a nie data nadania/. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie informacji zamieszczonej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łebie oraz na stronie internetowej www.lebabip.pl

Szczegółowe warunki konkursu, formularz zgłoszeniowy i ofertowy, oświadczenie, arkusz sprawozdawczy można odebrać osobiście w pok. nr 11A Urzędu Miejskiego w Łebie, ul.Kościuszki 90 lub pobrać w formie elektronicznej ze strony internetowej Urzędu www.lebabip.pl. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu oraz zmiany terminu jego rozstrzygnięcia bez podania przyczyn.

Załączniki

Szczegółowe warunki konkursu.pdf

Data: 2018-07-20 13:17:25 Rozmiar: 37.86k Format: .pdf Pobierz

Szczegółowe warunki konkursu.odt

Data: 2018-07-20 13:17:25 Rozmiar: 20.95k Format: .odt Pobierz

Formularz zgłoszeniowy.pdf

Data: 2018-07-20 13:17:25 Rozmiar: 55.04k Format: .pdf Pobierz

Formularz zgłoszeniowy.doc

Data: 2018-07-20 13:17:25 Rozmiar: 17k Format: .doc Pobierz

Formularz ofertowy.pdf

Data: 2018-07-20 13:17:25 Rozmiar: 46.25k Format: .pdf Pobierz

Formularz ofertowy.doc

Data: 2018-07-20 13:17:25 Rozmiar: 23.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 222
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Wioletta Morawiak
Czas wytworzenia: 2018-07-20 13:17:25
Czas publikacji: 2018-07-20 13:17:25
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-28