Wersja archiwalna

Zakończenie postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego w rejonie ul. 10 Marca i Tysiąclecia

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tj Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, ze zmianami) zawiadamiam, że tut. organ lokalizacyjny zakończy postępowanie dowodowe w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Miejskiej Łeba w rejonie ul. 10 Marca i Tysiąclecia, na działkach numer: 240/57, 240/68, 240/98, 360/11, 360/15, 360/8 obr.2, którą jest realizacja inwestycji p.n.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe-przystanie kajakowe na 0+980 i 0+925 km rzeki Chełst w Łebie”, budowa przystani śródlądowych wykorzystujących linię brzegową na długości mniejszej niż 20m.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że przepis art. 10 § 1 k.p.a. jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Zachęcam więc do skorzystania z ww. uprawnienia w dniu 22.08.2018r. i przybycie w tym celu do siedziby tut. Urzędu o godz. 09.00, pokój nr 8.

Pp.6733.7.5.2018.JR

Liczba odwiedzin : 312
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Retman
Czas wytworzenia: 2018-07-27 16:32:58
Czas publikacji: 2018-07-27 16:32:58
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-28